3 Gorff 2018

Ar flog WCVA: Alun Jones, Pennaeth Buddsoddiad Cymdeithasol Cymru, ar wersi o’r rownd gyntaf o Arloesi i Arbed.

Alun Jones OG

Darparodd y rhaglen Arloesi i Arbed (I2S) gyfleoedd gwych ar sawl ffrynt i'r trydydd sector.

Roedd y mudiadau a ymunodd â'r garfan hon yn amrywiol iawn o ran profiad, daearyddiaeth ac o ran pa ran o'r sector yr oeddynt yn gweithio ynddi. Roedd ganddynt oll fan cychwyn gwahanol a disgwyliadau gwahanol ac maent oll wedi elwa i raddau mwy neu lai mewn gwahanol ffyrdd.

Cario mlaen i ddarllen ar flog WCVA