30 Ebr 2018

Mae rhaglen arian grant newydd i helpu cymunedau sydd o fewn 5 milltir i orsafoedd trosglwyddo gwastraff neu safleoedd tirlenwi penodol i weithredu er budd eu hamgylchedd lleol bellach ar agor i geisiadau – a hynny ers 30 Ebrill 2018. Y dyddiad cau ar gyfer y rownd gyllido hon yw 26 Gorffennaf 2018.

Fis Ebrill 2018 datganolwyd casglu treth tirlenwi i Gymru. Mae £1.5 miliwn y flwyddyn wedi'i glustnodi i'r cynllun a bydd yn cael ei defnyddio i ariannu mentrau o fewn y cymunedau yr effeithir arnynt gan eu bod yn agos i safle tirlenwi neu orsaf drosglwyddo.


WCVA sy'n rheoli'r cynllun grant a fydd yn cefnogi gweithgareddau o dan dair thema:

Landfill Icons - Biodiversity (Welsh)Landfill Icons - Waste Minimisation (welsh)Landfill Icons - Nature Enhancement (welsh)

Mae'r cynllun grant newydd hwn yn gyfle gwych i ddarparu buddion i gymunedau drwy arian grant gan hefyd gefnogi bywyd gwyllt lleol, cynefinoedd naturiol, ac ecosystemau gweithredol iach. Rydym yn awyddus iawn i glywed gan brosiectau sy'n meddwl y byd o'u cymuned ac sy'n deall beth sydd ei angen ar bobl leol i fod yn iachach, yn fwy llewyrchus, neu i gynyddu cydlyniant cymunedol.


Bydd angen i bob cais ddangos yr effaith bositif y byddant yn ei chael ar y gymuned.

Wrth siarad am y gronfa, dywedodd Rheolwr Cronfeydd Grant WCVA, Catherine Miller;
'Bydd Cynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi yng Nghymru yn cymryd lle cynlluniau blaenorol o dan y casgliadau treth cyn datganoli. Yr ydym yn falch o gyhoeddi y bydd y cynllun newydd canolog dros Gymru gyfan yn agor y drws i geisiadau nid yn unig gan grwpiau sy'n agos i safleoedd tirlenwi, ond hefyd i rai sy'n agos i orsafoedd trosglwyddo gwastraff a chanolfannau trin. Bydd hefyd yn ystyried ceisiadau gan bob sector.'


Mae prif grantiau rhwng £5,000 a £49,000 ar gael, ac mae'r rownd gyntaf ar agor rhwng 30 Ebrill 2018 a 26 Gorffennaf 2018. Bydd prosiectau yn cael gwybod penderfyniad y panel erbyn mis Medi 2018 a bydd prosiectau llwyddiannus yn dechrau erbyn mis Hydref 2018. Bydd dwy rownd grantiau'r flwyddyn.


Wrth siarad cyn lansio Cynllun Cymunedau'r Dreth Gwarediadau Tirlenwi, dywedodd Sean McHugh o Bartneriaeth Bioamrywiaeth Cymru;
'Mae'n wych fod gan y cynllun budd cymunedol hwn ffocws amgylcheddol amlwg iawn. Mae arian penodol i gefnogi gweithredu ar lefel gymunedol ar leihau gwastraff a bioamrywiaeth, yn ogystal â'r thema ehangach o welliant amgylcheddol, yn cael ei werthfawrogi'n fawr yn y sector amgylcheddol yng Nghymru. Rwy'n edrych ymlaen at weld prosiectau gwych ar lawr gwlad yn y misoedd sydd i ddod.'


I gael gwybod mwy am ba fath o brosiectau a all fod yn gymwys ac i ymgeisio, ewch ar dudalennau'r Dreth Gwarediadau Tirlenwi ar wefan WCVA yma. Mae croeso i chi ebostio LDTgrants@wcva.org.uk os oes gennych unrhyw ymholiadau cyffredinol.