22 Chwef 2018

Y dyddiad cau i roi adborth yw 16 Mawrth 2018. Darllenwch mwy yma...

Fis Hydref 2017, lansiodd rhwydwaith Rhanddeiliaid y Deyrnas Unedig dros Ddatblygu Cynaliadwy (UKSSD) brosiect uchelgeisiol i greu'r cynllun cenedlaethol cyntaf i gael ei arwain gan randdeiliaid i ysgogi camau ar Nodau Datblygu Cynaliadwy y Cenhedloedd Unedig.

Mae'r prosiect yn edrych ar bob un o'r 17 Nod ac yn dadansoddi perfformiad y DU tuag at y 169 o dargedau. Mae'n amlinellu'r cyfle y mae'r Nodau yn eu cynnig a'r math o gamau sydd angen eu cymryd er mwyn cyflawni'r Nodau erbyn y flwyddyn darged sef 2030. Mae pob un o 193 o aelod-wladwriaethau'r Cenhedloedd Unedig wedi ymrwymo i gyflawni'r Nodau Datblygu Cynaliadwy, sy'n cynnwys camau i roi diwedd ar bob math o dlodi, mynd i'r afael ag anghydraddoldebau a delio gyda'r newid yn yr hinsawdd o fewn cenhedloedd yn ogystal â rhyngddynt.

Sustainable Development Goals Chart

Mae cam cyntaf y cynllun bellach wedi'i gwblhau ac mae mudiadau'n cael eu gwahodd i adolygu'r canfyddiadau a chyfrannu eu harbenigedd eu hunain i helpu i lunio argymhellion.

Mae pedwar mudiad yng Nghymru, gan gynnwys WCVA, yn awyddus i fod yn rhan o'r broses hon, fel yr eglura Jetske Germing, Rheolwr Rhaglen Arloeswyr Llywodraeth Agored yn WCVA:

'A chymaint o arbenigedd yng Nghymru o ran gwella llesiant cymunedau yma a'r tu hwnt mae'n bwysig ofnadwy bod rhanddeiliaid yng Nghymru yn rhannu'r hyn a wyddent a'r hyn maent wedi'i ddysgu, yn enwedig o ystyried y cysylltiadau rhwng y Nodau Byd-eang hyn a nodau llesiant Cymru a osodwyd yn Neddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol.'

Mae Hub Cymru Affrica, sy'n cefnogi partneriaethau yng Nghymru ac Affrica, yr elusen amgylcheddol Maint Cymru a Solva Care, prosiect cymunedol ar gyfer gofal cymdeithasol, hefyd yn adolygu'r ymchwil.

Gallwch gael gwybod mwy am y prosiect hwn a rhannu'ch barn eich hun ar yr ymchwil ar www.ukssd.co.uk. Y dyddiad cau i roi adborth yw 16 Mawrth 2018. Bydd yr argymhellion wedyn yn cael eu cyflwyno i Fforwm Gwleidyddol Lefel Uchel y Cenhedloedd Unedig ar Ddatblygu Cynaliadwy fis Gorffennaf 2018.