27 Chwef 2018

Ar safle blog WCVA: Mae Emma Burns yn Bartner ac yn Bennaeth Gwasanaethau Cyflogaeth ac Adnoddau Dynol yng nghwmni cyfreithiol Hugh James. Yn y blog yma, mae hi’n sôn am yr heriau sy’n wynebu’r trydydd sector pan ddaw’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) newydd i rym fis Mai, a pham mae’n bwysig cadw llygad ar y wybodaeth ddiweddaraf.

GDPR blog

'Wrth i'r dyddiad hollbwysig agosáu pan ddaw'r GDPR i rym, mae angen i bob mudiad sicrhau bod eu 'tŷ mewn trefn', a hynny ar fyrder cyn i'r drefn newydd gael ei chyflwyno ar 25 Mai 2018.

'Heriau i'r trydydd sector

'Er y bydd y GDPR yn effeithio ar bob math o fudiadau mae yna rannau arbennig o heriol i'r rheini yn y trydydd sector, oherwydd eu hangen i ymgysylltu â'r cyhoedd.

'Er gwaethaf sicrwydd gan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth i'r trydydd sector y bydd yn parhau i fod ag agwedd bragmataidd pan ddaw hi at ddirwyon, ac na fydd yn ceisio gwneud esiampl o elusennau am fân dramgwyddau, mae'n amhosib anwybyddu'r potensial i ddirwyon llawer iawn mwy gael eu rhoi. Yn hytrach na dirwy uchaf o £500,000, fe fydd hi bellach yn bosib cael eich dirwyo unrhyw swm hyd at 10-20 miliwn Ewro neu 2-4% o drosiant byd-eang gan ddibynnu ar sut y torrwyd y rheolau diogelu data newydd...'

Gallwch ddarllen mwy ar wcva.tumblr.com