20 Chwef 2018

Ar y Gweill! Rhaglen grant newydd i helpu cymunedau sy’n byw o fewn 5 milltir i safle tirlenwi neu orsafoedd trosglwyddo gwastraff penodol i gymryd camau dros eu hamgylchedd lleol.

Bee Flower


Beth yw e'?
Rhaglen gyllido newydd gan Lywodraeth Cymru yw Cynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi a fydd yn cael ei redeg gan WCVA a'i lansio tua diwedd Gwanwyn 2018. Bydd y cynllun yn cefnogi prosiectau cymunedol ac amgylcheddol lleol mewn ardaloedd y mae gwaredu gwastraff i safleoedd tirlenwi yn effeithio arnynt.


Pwy a beth y bydd yn ei ariannu?
Mae'r manylion yn dal i gael eu cwblhau ond mae disgwyl i'r gronfa fod yn agored i unrhyw fudiad ar gyfer prosiectau sy'n canolbwyntio ar un neu fwy o'r themâu canlynol:

 • Bioamrywiaeth- diogelu a hyrwyddo rhywogaeth benodol neu gynefin penodol lle y gwelir bioamrywiaeth naturiol. 
  1. Helpu rhywogaethau brodorol, peillio a phlannu 
  2. Adfer, cynnal a gwella cynefinoedd naturiol 
  3. Ennyn a chefnogi cyfranogiad a dealltwriaeth er mwyn i fioamrywiaeth ymwreiddio
 • Lleihau gwastraff- hyrwyddo ymwybyddiaeth ac arferion gorau er mwyn lleihau maint y gwastraff a gynhyrchir
  1. Annog pobl i ailddefnyddio, adfer, ailgylchu ac atal gwastraff
  2. Lleihau gwastraff bwyd a chefnogi mentrau fel compostio
  3. Gwaith ymgysylltu a meithrin dealltwriaeth fel y bo gwastraff yn cael ei ystyried yn adnodd
 • Gwelliannau amgylcheddol ehangach- dod â budd ehangach i gymunedau drwy wella ansawdd lle. 
  1. Creu mannau gwyrdd cymunedol a chefnogi seilwaith gwyrdd 
  2. Adfer mannau sydd wedi'u hesgeuluso ac sydd mewn cyflwr gwael er mwyn i gymunedau fedru eu hailddefnyddio 
  3. Cynnal neu wella cyfleusterau cymunedol, er enghraifft, neuaddau cymunedol.


Faint o arian sydd ar gael?

Bydd grantiau gwerth rhwng £5,000 a £50,000 ar gael i brosiectau sy'n ateb meini prawf y cynllun, ac yn ogystal bydd un prosiect mawr o bwys cenedlaethol yn cael ei ariannu bob blwyddyn. Maint y gronfa yw £1.4 miliwn y flwyddyn.

Sut y gallaf gael y diweddaraf am y gronfa?
Diweddarir y dudalen hon wrth i fwy o fanylion gael eu cadarnhau a bydd cylchlythyr WCVA hefyd yn hyrwyddo'r cynllun. Os nad ydych yn derbyn y cylchlythyr ar hyn o bryd, gallwch ymuno â'n rhestr ohebu yma.

Fel arall, os hoffech gael ebost sy'n rhoi gwybod i chi pan fydd y gronfa ar agor, anfonwch ebost i LDTgrants@wcva.org.uk gan roi 'Cynllun y Dreth Tirlenwi' yn bwnc ar yr ebost. Byddwn yn cadw'ch cyfeiriad ebost at y diben hwn yn unig ac yna'n ei ddileu.

Mae rhagor o wybodaeth ynglŷn â chefndir Cynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi ar gael gan Lywodraeth Cymru.

WG_Funded _land _mono