26 Chwef 2018

Mae’r Gronfa Cynhwysiant Gweithredol yn cefnogi nifer o brosiectau amgen i hybu sgiliau pobl o gyfleoedd cyflogaeth a gefnogir, i ddefnyddio’r awyr agored fel llwybr at gyfleoedd pellach.

Mae 41 o fudiadau yng Nghymru yn cael eu hariannu yn rownd ddiweddaraf y Gronfa Cynhwysiant Gweithredol. Bydd swm sylweddol, £5.1 miliwn, yn mynd tuag at brosiectau amrywiol sy'n gweithio gyda phobl sydd bellaf o'r farchnad lafur i'w cefnogi i fynd ymlaen at ddysgu pellach, cyfleoedd gwirfoddoli neu gyflogaeth. Cefnogir y gronfa gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop a'i rhedeg gan WCVA ar ran Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru.

Bydd y prosiectau hyn yn gweithio'n agos gydag unigolion i ddarparu cymorth a gweithgareddau pwrpasol er mwyn meithrin hyder, cynyddu sgiliau a'u paratoi at y camau nesaf yn eu taith at gyflogaeth. Mantais yr arian yw bod y rheini sy'n cael grant yn dylunio eu prosiect eu hunain ac yn penderfynu pa gymorth a gweithgareddau fyddai'n gweddu orau i'w cyfranogwyr. Mae'r Bartneriaeth Awyr Agored yn y Gogledd wedi sicrhau £51,167 ar gyfer ei phrosiect 'Cerdded yn Uwch', a fydd yn defnyddio Parc Cenedlaethol Eryri fel llwybr at gyflogaeth.

Outdoor Partnership

 

Bydd y prosiect yn gweithio gydag unigolion di-waith neu economaidd anweithgar sy'n 25 mlwydd oed neu'n hŷn ac yn byw yn siroedd Gwynedd, Conwy a Môn. Yn lle rhaglen 'draddodiadol' i hybu sgiliau, canolbwynt ei weithgareddau fydd cerdded a dringo yn yr awyr agored i helpu cyfranogwyr i ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy hanfodol i'r gweithle megis gweithio'n rhan o grŵp, iechyd a diogelwch, rheoli amser a llesiant. Y nod yw eu hysgogi tuag at gyflogaeth wrth fabwysiadu ffordd o fyw sy'n cynnwys mwy o ymarfer corff, gan hybu hyder personol, ffitrwydd, iechyd a llesiant.


Dywedodd Tracey Evans, Prif Weithredwr y Bartneriaeth Awyr Agored:
"Mae'r Bartneriaeth Awyr Agored yn gwerthfawrogi'r cyllid a'r cyfle i gynnig rhaglen mynydda i'r rhai na fuasai yn medru mynychu gweithgareddau awyr agored oherwydd rhwystrau cymdeithasol. Diolch i'r WCVA am y cyfle gwych."

Dywedodd Tessa White, Pennaeth Grantiau WCVA: "Fe wnaethom wella'r broses ymgeisio a'r telerau ariannu yn ddiweddar ac mae'r ymateb i'r newidiadau hyn wedi bod yn galonogol iawn. Mae'r cronfeydd yn agored tan ddiwedd 2019, felly mae digon o amser o hyd i ymgeisio a gwneud gwahaniaeth yn eich cymuned."

Mae cwmpas y Gronfa Cynhwysiant Gweithredol yn eang a gall mudiadau ddefnyddio'r arian i ddarparu lleoliadau cyflogaeth gyda chefnogaeth a thâl yn ogystal â gweithgareddau ymgysylltu. Bydd prosiect 'You're Hired' Canolfan Cyngor Ar Bopeth Merthyr Tudful yn derbyn £33,192 i gefnogi pobl dros 25 mlwydd oed yn ôl i fyd gwaith drwy leoliadau cyflogaeth gyda chefnogaeth. Bydd y cyfranogwyr yn cyflawni eu lleoliadau yn yr adrannau cynghori a gweinyddu ac yn cael eu cefnogi gan staff hyfforddedig y ganolfan. Byddant yn ennill profiad o weithio yn y sector cyhoeddus, gwaith gweinyddol, TG, cyfathrebu ac o weithio mewn amgylchedd busnes, modern yn y trydydd sector. Byddant yn ennill cymhwyster lefel 2 a thystysgrif berthnasol i waith mewn Sgiliau Cyfweld, a fydd o gymorth wrth chwilio am waith. Yn ogystal ag ennill profiad a chymwysterau, bydd y prosiect hefyd yn eu cynorthwyo i ymgeisio am swyddi, paratoi CV a hyd yn oed yn cynnig ffug-gyfweliadau.

Dywedodd Lisa Howell-Morgan, Prif Weithredwr Canolfan Cyngor Ar Bopeth Merthyr Tudful, ynglŷn â'r prosiect: "Fe fydd "You're Hired!" yn cynnig cyfleoedd i unigolion ym Merthyr Tudful sydd bellaf o'r farchnad lafur, gan roi'r sgiliau a'r hyder iddynt er mwyn eu helpu i ddychwelyd i gyflogaeth. Mae'n werth chweil bod WCVA wedi dyfarnu'r arian yma i Ganolfan Cyngor Ar Bopeth Merthyr Tudful er mwyn dymchwel y rhwystrau sy'n wynebu llawer yn ein cymuned."