3 Ion 2018

Mae cwmpas eang Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn darparu’r cyfle i gyflawni’r Gymru a garem. Ond heb ffocws clir i comisiynydd cenedlaethau’r dyfodol gwaith mae yna berygl na fydd y newidiadau sydd eu hangen yn cael eu gwireddu.

sophie howe

Yn unol ag awydd y Ddeddf i ennyn ymgyfraniad pobl mewn penderfyniadau, yn gynharach eleni cychwynnais yr comisiynydd cenedlaethau'r dyfodol (CCD) sgwrs i gasglu syniadau ar y materion, yr heriau a'r cyfleoedd mawr sy'n wynebu cenedlaethau'r dyfodol. Ymgysylltais y CCD â dros 1,300 o bobl, cynrychiolwyr o gyrff cyhoeddus ac arbenigwyr polisi, yn ogystal â grwpiau penodol megis pobl ifanc ddigartref, menywod mudol a'r rhai oedd wedi goroesi camdriniaeth ddomestig.Yn dilyn y broses hon, y CCD wedi nodi chwe maes blaenoriaeth a fyddant yn sydd wrth wraidd y problemau a wynebir gan genedlaethau'r dyfodol ac yn helpu i gyflawni cymaint â phosibl o ganlyniadau.  Maent yn berthnasol i ddwy thema eang: 
 
(1) Creu'r seilwaith cywir ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol lle rhoddir y ffocws ar:

  • Stoc Tai
  • Cynhyrchu ynni ac effeithlonrwydd
  • Cynllunio trafnidiaeth

(2)  Paratoi pobl ar gyfer y dyfodol lle rhoddir y ffocws ar:

  • Sgiliau ar gyfer y dyfodol
  • Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod
  • Modelau amgen ar gyfer gwella iechyd a llesiant - a elwir yn aml yn 'bresgreibio cymdeithasol'

Bydd y CCD swyddfa'n gweithio gyda chyrff cyhoeddus a byrddau gwasanaethau cyhoeddus i geisio creu newid, mewn dull rhagweithiol, yn y meysydd hyn yn nhermau amlygu'r materion a'r datrysiadau posibl, ar lefel cenedlaethol a lleol. Bydd y CCD hefyd yn ennyn ymgyfraniad y bobl a'r sefydliadau sydd yn y lle gorau i sbarduno'r newidiadau angenrheidiol, yn cynnwys gosod yn eu lle fecanweithiau ar gyfer sicrhau mewnbwn oddi wrth y rhai hynny â 'phrofiadau uniongyrchol' perthnasol.

banner

Bydd y CCD meysydd blaenoriaeth hyn yn sail i fy holl weithgareddau y CCD. Os rydych chi neu'ch rhwydweithiau'n gweithio yn unrhyw un o'r chwe maes blaenoriaeth ac yn dymuno gweithio gyda y CCD, os gwelwch yn dda cysylltwch â ni trwy cysylltwchani@cenedlaethaurdyfodol.cymru.
  
Cymerwch gip ar y CCD cynlluniau ar gyfer y dyfodol a hadroddiad blynyddol