3 Ion 2018

Fe’ch gwahoddir i ddigwyddiad ar Dydd Gwener 9 Chwefror 2018 lle gallwch weld ymlaen llaw wefan ac offeryn mapio Climate Just, sydd newydd ei ddiwygio, a gynhelir gan Brifysgol Fetropolitan Caerdydd ac a gyflwynir gan Brifysgol Manceinion.

Mae hyn mewn cydweithrediad â Llywodraeth Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru, a Chomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru ac fe'i cefnogir gan Sefydliad Joseph Rowntree.

Mae'r adnodd ar-lein hwn, â mynediad am ddim i ddarparwyr gwasanaethau cyhoeddus, yn cael ei ail-lansio yn Chwefror 2018 ac am y tro cyntaf bydd yn cynnwys data a mapio ar anfanteision llifogydd yn y presennol a'r dyfodol yng Nghymru. Bydd y digwyddiad hwn yn galluogi rhanddeiliaid i drafod goblygiadau cyfiawnder hinsawdd yng Nghymru ynghyd â chael cyfle i roi cynnig ar yr offeryn drostynt eu hunain cyn iddo fod ar gael i'r cyhoedd. Bydd y digwyddiad hwn:

  • Yn eich helpu i ddeall yr heriau sy'n wynebu Cymru'r dyfodol o bersbectif hinsawdd a bregusrwydd cymdeithasol
  • Yn cefnogi cynhwysiad peryglon newid hinsawdd o fewn  Asesiadau a Chynlluniau Llesiant, mewn ymateb i Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol
  • Yn dangos ble i ddod o hyd i dystiolaeth ddefnyddiol ar gyfer Cynlluniau Datblygu Lleol
  • Yn trwytho'r rhai hynny sy'n gweithio mewn ardaloedd sy'n dueddol o ddioddef o lifogydd â ganddynt gyfrifoldebau am gynllunio brys, iechyd cyhoeddus, tai a gofal cymdeithasol

Argymhellir archebu lle yn gynnar gan fod lleoedd yn gyfyngedig.
9 Chwefror - Prifysgol Fetropolitan Caerdydd

Flooding