18 Rhag 2017

Mae WCVA yn falch iawn o gyhoeddi y bydd yn dosbarthu cyllid newydd i brosiectau cymunedol ac amgylcheddol o fis Ebrill 2018 ymlaen.

Mae WCVA yn falch iawn o gyhoeddi y bydd yn dosbarthu cyllid newydd i brosiectau cymunedol ac amgylcheddol o fis Ebrill 2018 ymlaen. Bydd arian grant, gwerth £1.5 miliwn y flwyddyn, ar gael am bedair blynedd, wedi'i ariannu gan Lywodraeth Cymru drwy'r cynllun Cymunedau'r Dreth Gwarediadau Tirlenwi.

Bee Flower

Bydd y cynllun yn cael ei roi ar waith gan WCVA, ar y cyd â Chynghorau Gwirfoddol Sirol lleol.

Bydd yn ariannu prosiectau sy'n cefnogi bioamrywiaeth, torri i'r eithaf ar wastraff ac ysgogi gwelliannau amgylcheddol mewn ardaloedd o fewn pum milltir i safle tirlenwi neu orsaf trosglwyddo gwastraff.


Dywedodd Mark Drakeford, yr Ysgrifennydd Cyllid: "Mae'r Cynllun Cymunedau'r Dreth Gwarediadau Tirlenwi yn cydnabod y gall gwaredu gwastraff i safleoedd tirlenwi gael effaith negyddol ar gymunedau. Byddwn ni'n ariannu prosiectau a fydd yn ceisio gwrthbwyso'r effeithiau hyn."

Landfill _8

Wrth ennill y contract i weithredu'r arian hwn, dywedodd Ruth Marks, Prif Weithredwr WCVA: "Mae WCVA yn falch iawn o gael y cyfle i weithio gyda Llywodraeth Cymru, ein partneriaid yn y Cynghorau Gwirfoddol Sirol a chymunedau i roi'r cynllun pwysig hwn ar waith. Gwyddem yr effaith enfawr y gall grantiau bychain ei chael ar brosiectau cymunedol wrth eu defnyddio'n ddoeth a hyderwn y bydd y cynllun hwn yn helpu cymunedau ledled Cymru i wella a hybu ein hamgylchedd lleol a mwynhau'r manteision lu y mae byd natur yn eu cynnig."

Morgan And Mario At Trenant Reserve

Eglurodd Clare Sain-ley-Berry, Pennaeth gwasanaeth Environet WCVA: "Mae'r amgylchedd naturiol yn cynnig gymaint o fanteision ac mae grwpiau di-rif yn ei ddefnyddio i helpu i wireddu ystod eang o amcanion elusennol, o chwaraeon a hamdden i gynlluniau cyfeillio ac integreiddio, o feithrin hyder a datblygu sgiliau i helpu pobl i ymdopi â chamddefnyddio sylweddol neu wella ar ôl trawma. Bydd y cynllun hwn yn hwyluso camau gweithredu sydd wedi'u targedu'n fwy i warchod a hybu'r manteision hyn wrth hefyd gefnogi ymdrechion i dorri gwastraff a helpu i atal a gwrthdroi'r dirywiad yn ein bywyd gwyllt."

Bydd rhagor o fanylion ynglŷn â'r cynllun a sut i ymgeisio ar gael yn yr wythnosau nesaf.