6 Rhag 2017

Mae’r pryniant cyntaf gan gangen fasnachu’r elusen iechyd meddwl a llesiant o Gymru, Gofal, wedi ennill gwobr ledled Prydain yng Ngwobrau UK Social Enterprises a gynhaliwyd yn Llundain.

Mae'r gwobrau, a drefnir gan Social Enterprise UK (SEUK), yn cydnabod rhagoriaeth a llwyddiannau arbennig mentrau cymdeithasol ledled Prydain.

Enillodd Gofal Enterprises Ltd (GEL) mewn partneriaeth â Buddsoddiad Cymdeithasol Cymru y wobr 'Buddsoddiad Cymdeithasol - Bargen y Flwyddyn', gan guro cystadleuaeth gref gan bum menter gymdeithasol arall ar y rhestr fer.

Roedd y wobr yn cydnabod pryniant GEL o'r cwmni glanhau o Gaerffili, APP UK, y llynedd, a ddisgrifiwyd fel "datganiad arwyddocaol o fewn y sector yng Nghymru".

Dyma'r tro cyntaf i fenter gymdeithasol yng Nghymru brynu mudiad masnachol, a dyma hefyd y tro cyntaf i Buddsoddiad Cymdeithasol Cymru ariannu pryniant ar y raddfa hon.

Daeth y pryniant wedi'i GEL, a sefydlwyd yn 2010 i ddatblygu a gweithredu portffolio o fusnesau cymdeithasol gyfrifol sy'n buddsoddi elw'n ôl yn Gofal, gyhoeddi cynlluniau i ymgymryd â chyfres o bryniadau i gryfhau ei safle yn y farchnad a chynhyrchu ffrydiau incwm amgen i Gofal.  

Dywedodd rheolwr-gyfarwyddwr GEL, Matthew Cole: "Rydym yn cydnabod yr angen i feddwl yn wahanol ac yn greadigol ynglŷn â'r ffordd rydym yn cynhyrchu incwm ar gyfer Gofal ac roedd prynu APP UK yn gam cyffrous a beiddgar i GEL.  

"Rydym wrth ein boddau bod y fargen buddsoddi wedi'i chydnabod am ei harwyddocâd yn ein sector drwy'r wobr hon a hoffem ddiolch i bawb a'i gwnaeth yn bosib, gan gynnwys WCVA, Banc Datblygu Cymru a'n cynghorwyr Greenaway Scott ac RCA Corporate Finance.

"Yn sgil llwyddiant ein pryniant cyntaf, rydym yn bwriadu cynyddu ein safle yn y farchnad drwy bryniadau yn 2018.

"Bydd y flwyddyn nesaf yn un bwysig i ni wrth i ni geisio adeiladu ein portffolio o fusnesau cymdeithasol ategol."

Mae Buddsoddiad Cymdeithasol Cymru yn rhan o Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA). Dros y 10 mlynedd diwethaf, mae wedi rhoi benthyg £6.5m yn uniongyrchol, gan gefnogi'n ariannol fentrau cymdeithasol yng Nghymru drwy ystod o gynhyrchion ariannol.

Dywedodd Alun Jones, Pennaeth Buddsoddiad Cymdeithasol Cymru yn WCVA: "I'r trydydd sector, roedd pryniant GEL o APP UK yn anfon neges gref iawn. Roedd yn ddatganiad mawr o fwriad o ran yr hyn y gall menter gymdeithasol fod.

"Roedd y fargen yn un arwyddocaol i ni ac rydym ar ben ein digon ei bod wedi llwyddo i ennill y wobr hon."

Cafodd y dathliad blynyddol o fentrau cymdeithasol Prydain ei gyflwyno gan y ddigrifwraig Aisling Bea. Cafodd gwmni noddwyr SEUK ar y llwyfan, yr actor Michael Sheen a'r cyfarwyddwr/digrifwr Chris Addison. 

Dywedodd Peter Holbrook, Prif Weithredwr Social Enterprise UK:"Mae Gwobrau UK Social Enterprise yn dyst i natur ddeinamig ac amrywiol y sector menter gymdeithasol ym Mhrydain. Ymysg yr enillwyr eleni y mae menter gymdeithasol sy'n cyflogi ymgynghorwyr TG sy'n dod â doniau unigryw pobl sy'n byw ag awtistiaeth at ei gilydd, certi coffi sy'n gweddnewid bywydau'r rheini sy'n byw heb gartref, cwmni ffilm sy'n agor drysau i'r diwydiannau creadigol i bobl ifanc a hyd yn oed wasanaeth deintyddol cymdeithasol sy'n gweithio yn rhai o gymunedau mwyaf heriol Prydain.

"Mae mentrau cymdeithasol yn parhau i brofi eu bod yn rym na ellir mo'i ddiystyru, maent yn creu atebion i rai o'r heriau mwyaf rydym yn eu hwynebu ac yn dangos sut y gellir a sut y dylid gwneud busnes."