14 Rhag 2017

Gallai elusennau o Gymru ennill £6,500 a blwyddyn o hyfforddiant arweinyddiaeth am ddim. Dyna’r wobr sydd ar gael i bob un o 20 o enillwyr Gwobrau Elusennol Weston eleni sy’n lansio am y tro cyntaf yng Nghymru heddiw.

Mae'r gwobrau yn agored i unrhyw elusen y mae ei hincwm blynyddol yn llai na £5 miliwn sy'n darparu gwasanaethau rheng flaen ym meysydd cymuned, lles ac ieuenctid. Yn ôl y cyfeirlyfr arlein Charitychoice.co.uk, mae yna 7,977 o elusennau ar waith ledled Cymru ac mae'r trefnwyr yn awyddus i glywed gan yr elusennau bychain mwyaf uchelgeisiol yn y wlad.

Dywedodd Philippa Charles, Cyfarwyddwr Garfield Weston Foundation a sefydlodd Gwobrau Elusennol Weston:

"Elusennau bychain yw anadl einioes Cymru, maent yn helpu pobl o bob oed i oresgyn pob math o drafferthion. Mae elusennau'n dweud wrthym fod arnynt angen cymorth gydag arweinyddiaeth a strategaeth i sicrhau y gallant barhau i wneud yr hyn maent yn ei wneud yn dda. Dyma pam rydym yn gofyn i bobl ledled Cymru ddweud wrth elusennau sy'n agos at eu calon am Wobrau Elusennol Weston. Rydym yn cynnig help llaw i elusennau fel y gallant ddal ati i helpu'ch cymuned am flynyddoedd i ddod."

Mae ymchwil newydd gan Wobrau Elusennol Weston ymysg arweinwyr elusennau bychain a chanolig yn dangos bod elusennau Cymru yn disgwyl gwneud mwy â llai yn 2018, gan bwysleisio pwysigrwydd cefnogaeth dros y sector. Ymatebodd llond llaw o arweinwyr elusennau yng Nghasnewydd, Caerdydd ac Abertawe. Datgelodd y canlyniadau fod 60% o arweinwyr elusennau yng Nghymru a arolygwyd yn disgwyl i'w hincwm aros ar yr un lefel neu leihau yn 2018. Ond, er gwaethaf hyn, dywedodd yr un ganran eu bod yn disgwyl helpu mwy o bobl.

Dywedodd Ruth Marks, Prif Weithredwr Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA):

"Dwi wrth fy modd fod Gwobrau Elusennol Weston yn dod i Gymru yn 2018. Mae pawb yng Nghymru'n 'nabod rhywun sy'n elwa o wasanaethau'r miloedd o elusennau sydd gennym, y rhai mawr a bach, ac eto mae'r ymchwil yn dangos pa mor anodd yw hi i arweinwyr elusennau gynllunio at y dyfodol wrth fod o dan lawer o bwysau yn y presennol. Fe fydd arweinwyr elusennau yng Nghymru yn neidio ar y cyfle i gael hyfforddiant arweinyddiaeth o safon ac fe fyddant hefyd yn gwybod bod rhoddwyr yn mynd yn ddyfnach i'w pocedi pan maent yn hyderus bod yr elusennau maent yn eu cefnogi yn cael eu rhedeg yn effeithiol."

I ymgeisio, ewch i www.westoncharityawards.org