20 Tach 2017

Mae gan Lywodraeth Cymru adran newydd ar ei gwefan sy’n eich galluogi i bori drwy’r data y tu ôl i adroddiad ‘Llesiant Cymru 2016-17’. Darllenwch ymlaen i gael gwybod mwy...

Cefndir 'Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru)'
Mae 'Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru)' yn ymwneud â gwella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru. Bydd y Ddeddf yn helpu'r cyrff cyhoeddus sydd wedi'u rhestru yn y Ddeddf i feddwl yn y tymor hir, gweithio'n well gyda phobl a chymunedau a'i gilydd, ceisio atal problemau a dilyn dull gweithredu cyson. Bydd y ddeddf newydd yn golygu, am y tro cyntaf, bod yn rhaid i'r cyrff cyhoeddus sy'n cael eu rhestru yn y Ddeddf wneud yr hyn y maent yn ei gyflawni mewn dull cynaliadwy.

Er mwyn creu Cymru fwy cynaliadwy, rhaid i gyrff cyhoeddus weithio tuag at saith Nod Llesiant a chadw at y pum Ffordd o Weithio a restrir isod:

Wellbeing Goals WelshThe 5 Ways Of Working Image

Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi cyhoeddi set o 46 Dangosydd Cenedlaethol i helpu i fesur cynnydd tuag at gyflawni'r Nodau hyn. Ar ddechrau pob blwyddyn ariannol rhaid i Weinidogion gyhoeddi adroddiad cynnydd blynyddol sy'n amlinellu'r cynnydd a wnaed yn y flwyddyn flaenorol. Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) yn ei gwneud yn ofynnol i Lywodraeth Cymru gynhyrchu diweddariadau ar y cynnydd sy'n cael ei wneud yng Nghymru tuag at y 7 nod llesiant drwy ei fesur yn erbyn 46 dangosydd cenedlaethol.

I gael gwybod mwy am y Ddeddf ewch ar ein tudalennau 'Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru)';
- 'Popeth Mae Angen i Chi Wybod'

- 'Cerrig Milltir'
- 'Adnoddau Trydydd Sector'


Adroddiad cynnydd 'Llesiant Cymru 2016-17'

Mae'r adroddiad blynyddol yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am y cynnydd sy'n cael ei wneud yng Nghymru tuag at gyflawni'r 7 nod llesiant gan ddefnyddio'r 46 dangosydd cenedlaethol a gwybodaeth berthnasol arall. (Mae dadansoddiadau manylach o'r dangosyddion cenedlaethol ar gael mewn cyhoeddiadau ystadegol arferol ar wefan Llywodraeth Cymru a StatsCymru.) Gellir defnyddio'r adroddiad hefyd i ystyried cyfraniad Cymru tuag at Nodau Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig, sy'n ceisio rhoi sylw i heriau argyfyngus byd-eang. Nid yw'n adroddiad am berfformiad unrhyw sefydliad, ond yn hytrach am y newidiadau rydym yn eu gweld gyda'n gilydd ar draws Cymru. Lansiwyd yr adroddiad gyntaf ym mis Medi 2017.

Well -being Of Wales Report Image (C)


Mae'r adroddiad ei hun ar gael i'w lawrlwytho fel dogfen PDF ond mae'r dudalen 'Llesiant Cymru' hefyd yn cynnwys adnoddau eraill i'w darllen; gan gynnwys gwybodaeth gefndir, dolenni at ddogfennau allweddol eraill (megis beth yw perthynas Nodau Llesiant Cymru â Nodau Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig), a dadansoddiadau manylach o'r data a ddadansoddwyd ynglŷn â'r dangosyddion. Bydd Llywodraeth Cymru yn mynd ati i ddatblygu rhagor o ffyrdd o ddefnyddio'r adroddiad a chynnwys pellach wrth i dueddiadau ddod i'r amlwg o'r Arolwg Cenedlaethol.