4 Hyd 2017

Wedi'i gyflwyno mewn cydweithrediad rhwng Adran yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy Llywodraeth Cymru a Sefydliad Ymchwil Lleoedd Cynaliadwy, Prifysgol Caerdydd. 16 Tachwedd, Conwy / 17 Tachwedd, Caerdydd

Cewch gyfle yn y gweithdy diwrnod hwn i arbrofi gydag arferion creadigol sydd o blaid cyd-gynhyrchu a ffyrdd newydd o weithio.

Dyddiadau:
- 16 Tachwedd, Glasdir, Plas Dre - Conwy
- 17 Tachwedd, Chapter - Caerdydd

Mae'r gweithdy hwn yn datblygu dull arbrofol ar gyfer llunio a gweithredu prosiectau ar y cyd ac yn edrych ar ffyrdd newydd o weithio i helpu i oresgyn heriau'r dyfodol. Bydd yn ceisio sicrhau cysondeb rhwng arferion lleol a gofynion polisi Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol ac yn cryfhau cadernid lleol yng ngwyneb ansicrwydd ariannol a newidiadau bioffisegol lleol yn sgil newid yn yr hinsawdd. Yn sail i'r dull hwn y mae'r syniad y gellir defnyddio cryfderau cymunedau a'r amgylchedd naturiol yn y broses o lunio prosiectau.

Bydd ymarferwyr sydd â mwy o brofiad o gyd-gynhyrchu yn dod o hyd i dechnegau hwyluso newydd. Bydd yn gyfle i gymheiriaid ymgynghori â'i gilydd yn ogystal â chael profiad o ddefnyddio ffyrdd creadigol o weithio.

Bydd y gweithdy hwn yn cael ei gynllunio a'i hwyluso gan Fern Smith, Kelli Rose Pearson, a Chris Blake. Mae Fern yn arbenigwr mewn celfyddydau ac arweinyddiaeth ac hi yw sylfaenydd Emergence, sef cydweithrediad celfyddydol sy'n canolbwyntio ar gynaliadwyedd yng Nghymru; mae Kelli yn ymchwilydd mewn arweinyddiaeth gynaladwyedd ym Mhrifysgol Wageningen gyda chefndir mewn datblygiad cymunedol a rhanbarthol, a Chris Blake, entrepreneur cymdeithasol profiadol ac amgylcheddydd. Mae'n adeiladu ar syniadau o seicoleg a gwyddoniaeth gymdeithasol ac mae'n defnyddio technegau hwyluso o'r celfyddydau creadigol i gefnogi newidiadau parhaol sy'n cael eu gosod ar feddwl. Bydd dyluniad y gweithdy yn seiliedig ar fethodoleg "Theory U" Otto Scharmer sydd, ar ei fwyaf sylfaenol, yn dilyn 3 cham: Arsylwi, Myfyrio, Gweithredu. Bydd yn hwyl ac yn ysgogi'r dychymyg.

Sustainable Community
Amcanion y gweithdy:

  • Rhoi profiad i gyfranwyr o ddulliau creadigol y gellir eu defnyddio i'w helpu i newid eu ffordd o feddwl er mwyn llunio prosiectau sy'n ystyried natur a chymunedau yn llwyddiannus;
  • Nodi a defnyddio modelau meddyliol, storïau, metafforau ac emosiynau sy'n effeithio ar ein gwaith;
  • Edrych ar ddulliau creadigol o ddatblygu prosiectau ar y cyd a'u harbrofi;
  • Datblygu sgiliau y gellir eu rhannu o ran arferion hwyluso gan ddefnyddio astudiaethau achos a senarios;
  • Datblygu pecyn cymorth sydd wedi'i deilwra ar gyfer pob unigolyn i'w helpu i fod yn greadigol.


Gan mai ymchwilydd yw Kelli, bydd y gweithdy hwn hefyd yn ei helpu i gasglu data defnyddiol ar gyfer ei Doethuriaeth mewn dimensiynau diwylliannol o ran bod ar flaen y gad yn gynaliadwy.

Pwy ddylai ddod i'r gweithdy?

Gwahoddir swyddogion a staff rheng flaen Cyfarwyddiaeth yr Amgylchedd a Materion Gwledig (ERA), Cyfoeth Naturiol Cymru a sefydliadau eraill a ariennir gan grantiau'r Gyfarwyddiaeth sydd wedi'u hysbrydoli i edrych ar ffyrdd newydd o weithio. Bydd croeso hefyd i gymunedau yr ydych yn gweithio â nhw gyflwyno cais felly enwebwch unigolion. Bydd lle i 40 o gyfranwyr ym mhob digwyddiad (yn y Gogledd a'r De).

Dyddiadau:

- 16 Tachwedd, Glasdir, Plas Dre - Conwy
- 17 Tachwedd, Chapter - Caerdydd

I gofrestru neu os oes gennych unrhyw ymholiadau, anfonwch e-bost at Usha Ladwa-Thomas:
Usha.Ladwa-Thomas@gov.wales / Usha.Ladwa-Thomas@gov.uk / 03000 250745 neuJudith Inker: Judith.Inker@gov.wales 03000 251241

Rhowch wybod inni am eich dewis iaith/ gofynion o ran bwyd neu unrhyw ofynion eraill er mwyn sicrhau y cewch y budd gorau o'r digwyddiadau.