10 Hyd 2017

Dydd: 20 Hydref 2017 - Lleoliad: Faes Sioe Frenhinol Cymru, Builth Wells - I Archebu E-bost: ESDGrantsManagementTeam@gov.wales

Environment Grant
Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i sefydlu  rhaglen newydd o gyllid grant  ar ôl i rownd bresennol cyllid craidd Grantiau'r Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy ddod i ben ym mis  Medi 2018.  Bydd y  rhaglen grant newydd yn cynnwys elfennau craidd ac elfennau prosiect/rhaglen  yn y dyfodol, gan ganolbwyntio'n fwy  amlwg ar gefnogi rhoi  'Ffyniant i Bawb',  a gyhoeddwyd yn ddiweddar ar waith, ynghyd â'r  Polisi ar Adnoddau Naturiol;  gan fynd i'r afael â'r meysydd canlynol yn benodol:

  • Gwella Ansawdd yr Amgylchedd Lleol;
  • Atebion sy'n deillio o natur i wella cydnerthedd cymdeithasol, ecolegol ac economaidd; a
  • Defnyddio Adnoddau'n Effeithlon.

 
Mae Tîm Grantiau'r Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy yn gwahodd amrywiaeth o randdeiliaid i gydweithio â nhw i lunio elfennau o'r rhaglen grant ar gyfer y dyfodol.  Llywodraeth Cymru yn gobeithio elwa ar brofiad a gwybodaeth helaeth y trydydd sector i'n helpu i lunio'r rhaglen, gan awgrymu hefyd sut i wella'r grant presennol. Bydd cydweithwyr o wahanol dimau polisi Amgylchedd a Materion Gwledig Llywodraeth Cymru hefyd yn rhan o'r digwyddiadau.
 

Er mwyn cael cynrychiolaeth o gynifer o randdeiliaid â phosibl, bydd angen cyfyngu ar niferoedd felly dim ond un cynrychiolydd o bob sefydliad gaiff ddod i'r digwyddiad. Fodd bynnag, os bydd lleoedd gwag ar gael, byddwn yn cysylltu â sefydliadau eto ar sail y cyntaf i'r felin.Dydd:  20 Hydref 2017
Lleoliad: Faes Sioe Frenhinol Cymru, Builth Wells
I Archebu E-bost:
ESDGrantsManagementTeam@gov.wales