18 Medi 2017

Prydain Ddi-garbon yw’r prosiect ymchwil blaenllaw gan Ganolfan y Dechnoleg Amgen, sy’n dangos bod cymdeithas fodern, heb unrhyw allyriadau yn bosib gan ddefnyddio technoleg sydd ar gael heddiw. Fe wnaethom gynnal dau ddigwyddiad nôl ym mis Gorffennaf i archwilio sut beth allai Cymru Ddi-garbon fod, darllenwch ymlaen i gael gwybod mwy...

Beth yw Hanfod Prydain Ddi-garbon?

ZCB Rethink
Prydain Ddi-garbon: Ailystyried y Dyfodol

Ers ei sefydlu yn 2007, mae prosiect Prydain Ddi-garbon gan Ganolfan y Dechnoleg Amgen wedi mynd ati i gynnig y data caled a'r hyder sy'n angenrheidiol i ddychmygu dyfodol lle rydym wedi ymateb i orchmynion gwyddoniaeth yr hinsawdd; cael gwared ag ofn a chamddealltwriaeth ac agor sgyrsiau newydd positif sy'n canolbwyntio ar atebion.

Mae Cytundeb Paris y Cenhedloedd Unedig yn datgan bod yn rhaid i ddynoliaeth gyrraedd dim allyriadau nwyon tŷ gwydr net erbyn canol y ganrif hon. Mae hyn yn newid mawr, ond does gennym ddim dewis ond llwyddo os ydym am osgoi newid peryglus iawn yn yr hinsawdd. Mae ymchwil flaenorol Prydain Ddi-garbon gan Ganolfan y Dechnoleg Amgen wedi dangos y gallwn wireddu'r nod hwn gan ddefnyddio technoleg sydd ar gael heddiw.


ZCB Making

Prydain Ddi-garbon: Gwireddu'r Nod
Mae prosiect ymchwil mwy diweddar Canolfan y Dechnoleg Amgen,  Prydain Ddi-garbon: Gwireddu'r Nod, yn edrych ar y rhwystrau economaidd, diwylliannol a seicolegol wrth geisio sicrhau dim allyriadau nwyon tŷ gwydr net, ac yn amlinellu'r dull gweithredu positif, cysylltiedig rydym ei angen i oresgyn y rhwystrau hyn - gan gydgysylltu ymchwil ac arferion ar draws disgyblaethau, ffiniau, sectorau a graddfeydd.

Mae Prydain Ddi-garbon: Gwireddu'r Nod yn cynnig pecyn o syniadau i'n hysbrydoli, ein haddysgu a'n galluogi i ysgogi newid. Gan weithio o fewn fframwaith rhyngddisgyblaethol, mae'r adroddiad yn dod â safbwyntiau at ei gilydd gan ymchwilwyr sy'n gweithio ym maes seicoleg, cymdeithaseg, gwyddor wleidyddol, economeg a gwyddorau cymdeithasol eraill, yn ogystal â ffydd ac ymarfer ysbrydol, y celfyddydau a diwylliant. Gan ddefnyddio ystod eang o gyfnodolion a adolygir gan gymheiriaid, llyfrau, adroddiadau ac erthyglau, yn ogystal â straeon gan brosiectau go iawn, mae'n edrych ar ffyrdd o oresgyn rhwystrau mewn ffyrdd arloesol.Beth Allai Dim Carbon ei Olygu i Gymru?

ZCW Mini -Flyer (C)
Yn groes i'r senarios tywyll a thrychinebus arferol ynghylch newid hinsawdd, bwriad y digwyddiadau Cymru Ddi-garbon, a gynhaliwyd ym Mangor a Chaerdydd, oedd ysbrydoli cyfranogwyr a sbarduno ffyrdd newydd o gydweithio. I gael gwybod mwy am ein digwyddiadau darllenwch ein blog 'Cyflawni Cymru Ddi-garbon Ynghyd' ; sy'n crynhoi'r gweithgareddau gwahanol ac yn cynnwys myfyrdodau personol gan Chloe Jenkins o Environet Cymru ar neges Cymru Ddi-garbon.

Gallwch hefyd wylio ein fideo byr sy'n amlygu rhai o'r safbwyntiau gwahanol yn y digwyddiadau hyn, beth oedd pobl yn ei feddwl o'r gweithdai, a'u gobeithion ar gyfer sut y gellir bwrw ymlaen â hyn. Cofiwch fwrw golwg ar dudalennau Environet ar y Newid yn yr Hinsawdd i gael rhagor o syniadau ynglŷn â sut y gall eich mudiad chi gefnogi ffordd o fyw sy'n fuddiol i'r hinsawdd.

Why ZC ImagePostcards Image

Pwy Arall sy'n Paratoi at fod yn Ddi-garbon?


Os hoffech gael gwybod mwy am enghreifftiau eraill o ddinasoedd a chenhedloedd sy'n cyflwyno cynlluniau gweithredu i fod yn Ddi-garbon dilynwch y dolenni hyn:

- Adroddiad: Who's Getting Ready for Zero?
- Grŵp Facebook Zero Carbon Britain
- Grŵp Facebook Zero Carbon Manchester
- Grŵp Facebook Zero Carbon Liverpool