4 Medi 2017

Ar hyn o bryd, mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ynglŷn â’r cynllun i reoli adnoddau naturiol Cymru yn gynaliadwy ac yn ceisio cael eich barn a’ch syniadau chi ynglŷn â sut gellir rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy. Mae’r cyfnod ymgynghori wedi cael ei ymestyn ac yn awr bydd yn cau ar 30 Medi 2017. Am fwy o wybodaeth, darllenwch ein Crynodeb o Weminar yma...

Osprey -bird -pandion -haliaetus -flies -off -with -a -fish

Ymunodd Chris James o Lywodraeth Cymru ag Environeti arwain gweminar i drafod yr angen am yr ymgynghoriad hwn a pha fath o wybodaeth maen nhw'n gobeithio ei gael ar ôl ymgynghori â phobl a sefydliadau yng Nghymru. Gwilio'r gweminar yma.

Roedd Chris yn gallu darparu mewnwelediad i'r cefndir, trosolwg o ddiben yr ymarfer ymgynghori ac arwain cyfranogwyr drwy'r amrywiol adrannau o'r ddogfen ymgynghori.

Mae llawer o heriau yn wynebu Cymru, yn arbennig felly yng ngoleuni penderfyniad y DU i adael yr UE.  Mae llawer o'r darnau allweddol o ddeddfwriaeth sy'n gysylltiedig â'r amgylchedd yn gyfarwyddebau'r UE.  Meysydd sy'n cynnwys bioamrywiaeth, ffermio a choedwigaeth, pysgodfeydd, llygredd aer, gwastraff a newid yn yr hinsawdd.  Gwaith Llywodraeth y DU yn awr yw trosi deddfwriaeth yr UE i gyfraith Prydain.

Yng Nghymru, mae amrywiol Ddeddfau, yn cynnwys Deddf Cynllunio (Cymru) 2015 a Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016, yn amlinellu agwedd Cymru tuag at gynllunio a rheoli adnoddau naturiol mewn modd cydgysylltiedig a rhagweithiol newydd.  Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015) yn darparu dull newydd o lunio a gweithredu polisi inni - gan edrych yn fwy cyfannol ar fesurau a dulliau rheoliadol er mwyn sicrhau bod ystyriaeth integredig yn cael ei rhoi i faterion economaidd, cymdeithasol, diwylliannol ac amgylcheddol.

Ar 21 Awst, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei Pholisi ar Adnoddau Naturiol sy'n darparu sail tystiolaeth cenedlaethol ynglŷn â sut mae adnoddau naturiol yn cael eu rheoli ac mae'n tynnu sylw at yr heriau allweddol i Gymru ynglŷn â rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy.  Mae'r polisi yn ceisio sicrhau bod risgiau i adnoddau naturiol Cymru yn cael eu lliniaru, ond ein bod yn ogystal yn gwneud y gorau o'r cyfleoedd y maen nhw'n ei rhoi inni yn effeithiol yn nhermau llesiant.

Mae'r ddogfen ymgynghorol - Rheoli Adnoddau Naturiol yn Gynaliadwy Symud Cymru Ymlaen  - yn amlinellu nifer o gynigion penodol mewn meysydd penodol fel coedwigaeth, dŵr a bywyd gwyllt; ac mae'n ceisio yn ogystal cael barn gyffredinol a oes cyfleoedd newydd posibl yn nhermau dull rheoliadol sy'n gysylltiedig â rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy.  Mae'r cynigion yn ceisio gweithio i gyfrannu at gyflawni nodau Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 a Deddf yr Amgylchedd (Cymry) 2016 a sicrhau bod unrhyw bolisi newydd yn gyfannol yn ei agwedd tuag at reoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy.

Yn ogystal, mae'r ymgynghoriad yn edrych ar y fframwaith rheoliadol  a'r defnydd o ddynodiadau fel Parciau Cenedlaethol, SoDdGAau ac AHNEau; drwy gydnabod bod rhywfaint o'r polisi wedi cael ei greu yn ymatebol ac ar wahân i bolisi cymdeithasol ac economaidd.  Mae Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi tynnu sylw at yr angen am agwedd gyfannol ac integredig ac aildrefnu meysydd polisi gwahanol.

Aeth Chris yn ei flaen i egluro y bydd Llywodraeth Cymru, unwaith y bydd y cyfnod ymgynghori wedi dod i ben, yn dadansoddi'r canlyniadau a'r fframwaith polisi ynglŷn â rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy.  Yna, bydd y cam nesaf yn penderfynu a oes angen llunio polisi newydd neu wneud newidiadau i bolisïau sy'n bodoli eisoes er mwyn sicrhau bod y fframwaith rheoliadol yn unedig â dull a luniwyd ar gyfer y diben.

Gellir llawrlwytho'r Ddogfen Ymgynghori o'r fan hyn. Dylid anfon ymatebion trwy e-bost at naturalresourcemanagement@wales.gsi.gov.uk erbyn 30 Medi 2017.