21 Medi 2017

Mae 3ydd adroddiad blynyddol y Swyddfa Dywydd ar gyflwr hinsawdd Prydain yn dangos mai 2016 oedd y drydedd flwyddyn gynhesaf ar ddeg (mae’r cofnodion yn dyddio’n ôl i 1910).

State Of UK Climate 2016

Mae'r adroddiad hwn yn rhoi crynodeb o dywydd a hinsawdd Prydain yn ystod blwyddyn galendr 2016. Y Swyddfa Dywydd sy'n cynhyrchu'r adroddiad blynyddol, 'State of the UK climate', a dyma'r trydydd un. Mae'n darparu asesiad hygyrch, awdurdodol a chyfoes o dueddiadau, amrywiadau ac eithafoedd hinsawdd Prydain yn seiliedig ar y setiau data diweddaraf ynglŷn ag ansawdd yr hinsawdd.

Indicators Of Climate Change

Mae 2016 wedi bod 0.5 °C yn gynhesach na'r cyfartaledd ac roedd y degawd diwethaf 0.3 °C yn gynhesach (1981-2010) dros Brydain yn ei chyfanrwydd ac i lawer roedd hi hefyd yn heulog gyda lefelau heulwen 4% yn uwch  na'r cyfartaledd dros y 30 mlynedd diwethaf (1981-2010) ar gyfer Prydain yn ei chyfanrwydd.

Dywedodd Mark McCarthy, Pennaeth Canolfan Genedlaethol Gwybodaeth am yr Hinsawdd yn y Swyddfa Dywydd:"Efallai na fydd 2016 yn cael ei ystyried yn flwyddyn nodedig am y tymheredd, ond mae'n rhan o ddegawd nodedig ar gyfer torri sawl record tymheredd. Mae'r duedd tuag at dymereddau cynhesach yn glir, ond wrth gwrs fe fydd amrywiaeth naturiol yn ein hinsawdd bob amser yn golygu bod yw'r cynnydd o hyd yn gyfartal flwyddyn ar ôl blwyddyn."

Mean Temperatures UK

Gaeaf 2016 (Rhagfyr 2015 i Chwefror 2016) oedd y gaeaf cynhesaf i Gymru a Lloegr ers i'r cofnodion ddechrau yn 1910, gyda thymheredd cymedrig y gaeaf dros 2 °C uwchben y cyfartaledd hirdymor ar draws hanner deheuol Prydain. Dros y degawd diwethaf cafwyd saith y cant yn llai o rew aer a naw y cant yn llai o farrug, o'i gymharu â'r cyfartaledd hirdymor (1981-2010).

Er i ni weld peth eira yn ystod 2016 nid oedd hi'n flwyddyn nodedig am eira ym Mhrydain yn ei chyfanrwydd a dyma oedd y flwyddyn gyntaf yn y cofnodion ers 1959 lle na welwyd 20 cm neu fwy o ddyfnder eira.

Mean Rainfall UK

O ran glaw ym Mhrydain dengys yr adroddiad fod 2016 yn ei chyfanrwydd wedi cael 95% o law disgwyliedig. Gaeaf 2016 oedd yr ail aeaf gwlypaf i Brydain ers i'r cofnodion ddechrau yn 1910, gyda gaeaf 2014 y gwlypaf un. Mewn cyferbyniad â hynny, roedd ail hanner y flwyddyn yn nodedig o sych, yn enwedig yn y de.

Dengys ffigyrau fod cynnydd wedi bod dros y degawdau diwethaf yn faint o law a geir y flwyddyn ar gyfartaledd ledled Prydain, ac yn enwedig dros yr Alban gyda'r degawd diwethaf 11% yn wlypach na'r cyfartaledd ar gyfer 1961-1990 a 4% yn wlypach na'r cyfartaledd ar gyfer 1981-2010.