7 Medi 2017

Lansiwyd cystadleuaeth i gydnabod llwyddiant unigolion y cafodd eu bywydau eu trawsnewid diolch i gyllid yr UE yng Nghymru.

Dathlu 60 mlynedd o Gronfa Gymdeithasol Ewrop #ESF60

Categorïau

Prosiectau Cronfa Gymdeithasol Ewrop

Ar gyfer prosiectau Cronfa Gymdeithasol Ewrop yn unig, bydd enwebiadau yn cael eu rhoi ar restr fer yn y categorïau canlynol:

Categori 1: Llwyddiant gorau gan unigolyn (25 oed +)

Categori 2: Llwyddiant gorau gan unigolyn (11-24 oed)

Mae'r Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru yn awyddus i glywed hanesion llwyddiant unigolion sydd wedi bachu ar gyfleoedd a grëwyd gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop, ac sydd wedi camu ymlaen wrth ddatblygu sgiliau newydd, sicrhau swydd neu ddod o hyd i lwybr gyrfa newydd.

Ar gyfer pob prosiect (Cronfa Gymdeithasol Ewrop ac ERDF)

Categori 3: Yr esiampl orau o ymgorffori themâu trawsbynciol mewn prosiect Ewropeaidd

Mae'r Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru yn croesawu ceisiadau gan brosiectau sydd wedi llwyddo i ymgorffori'r themâu trawsbynciol - datblygu cynaliadwy, cydraddoldeb a/neu brif ffrydio rhywedd, a threchu tlodi - yn eu gweithgareddau.

Er enghraifft, os yw eich prosiect wedi cyflwyno gweithgaredd sy'n gwella'r amgylchedd naturiol neu sydd wedi rhoi mesurau ar waith i helpu i greu gweithle lle mae pawb yn cael cyfle i lwyddo, fe hoffem glywed gennych.

Sut i wneud cais

I gymryd rhan, dylai noddwyr gwblhau ffurflen gais a'i hanfon i: WEFO-Communications@llyw.cymru

Am fwy o wybodaeth ac i lawrlwythio ffurflen gain, cliciwch yma.

Cewch enwebu mwy nag un person ym mhob categori.

20 Hydref 2017 yw'r dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau.

Bydd enwau'r enillwyr yn cael eu cyhoeddi gan yr Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford, yn y Digwyddiad Gwybodaeth ar gyfer Cronfeydd yr UE a gynhelir ar 30 Tachwedd.