14 Awst 2017

Yn ystod y misoedd diwethaf mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi bod yn datblygu model Comisiynu newydd i ddisodli ei ddull presennol o gyllido prosiectau partneriaeth. Darllenwch ymlaen i gael gwybod mwy...

Nrw _logo
Mae dyletswyddau newydd ar gyfer Cyfoeth Naturiol Cymru a roddwyd ar y corff gan Ddeddf yr Amgylchedd a Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) yn gofyn am ffyrdd newydd o weithio sy'n cefnogi dull mwy cydweithredol ac, mewn ambell achos, ddull lle y ceir mwy o gydgynhyrchu. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gobeithio y bydd y dull cyllido newydd hwn, a ddatblygwyd ar y cyd â rhanddeiliaid allweddol, yn ei gynorthwyo i gyflawni'r dyletswyddau hynny. Mae gwaith nawr ar y gweill i ddechrau datblygu'r Cynlluniau Comisiynu.


Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn dosbarthu'r cyllid trwy gyfrwng model comisiynu, ac yn nodi themâu a sialensiau y bydd angen ymdrin â hwy gyda'n gilydd. Dyma negeseuon allweddol Cyfoeth Naturiol Cymru am y model cyllido newydd hwn:

  • Mae CNC yn cydnabod y gwaith gwerthfawr a wneir gan ei bartneriaid wrth gynnal amgylchedd iach yng Nghymru ac mae wedi ymrwymo i fod yn sefydliad cyllido
  • Bydd CNC yn cyllido prosiectau yn yr holl ardaloedd y mae Datganiadau Ardal Cymru yn ymdrin â hwy
  • Bydd CNC yn cyllido prosiectau 'Cymru Gyfan' gan ganfod yr ymyriadau y gellir eu cyflawni orau unwaith i Gymru
  • Dim ond cyllid ar gyfer prosiectau y gall CNC ei ddarparu - bydd yn defnyddio Cod Ymarfer Llywodraeth Cymru ar gyfer Cyllido'r Trydydd Sector
  • Bydd o oddeutu £3 miliwn o gyllid ar gael y flwyddyn - yn amodol ar unrhyw ostyngiad yng Nghymorth Grant CNC
  • Fe fydd modd i bartneriaid wneud cais am hyd at 3 blynedd o gyllid o 2018 - gan gynorthwyo felly gyda'u cynllunio hirdymor
  • Bydd gan CNC broses dau gam - gwahodd datganiadau o ddiddordeb, ac yna gwahoddiad i gyflwyno cais llawn

Rhagwelir y bydd gwahoddiad yn cael ei estyn i brosiectau gyflwyno dulliau o ymdrin â'r sialensiau hyn erbyn Gwanwyn 2018. Mae'n debygol y bydd modd i CNC roi mwy o fanylion i bartïon sydd â diddordeb ynglŷn â sut i gyflwyno datganiadau o ddiddordeb erbyn Hydref 2017.