22 Awst 2017

Y Polisi ar Adnoddau Naturiol yw'r ail elfen statudol sy'n deillio o Ddeddf yr Amgylchedd (Cymru).

Lake -1073519


Mae'r Polisi hwnnw'n hoelio sylw ar reoli adnoddau naturiol Cymru mewn modd cynaliadwy, er mwyn sicrhau eu bod yn gwneud y cyfraniad mwyaf posibl at gyflawni'r nodau yn Neddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol.

Mae'r polisi'n amlinellu tair Blaenoriaeth Genedlaethol:    

  • Cynnig atebion sy'n seiliedig ar natur,
  • Cynhyrchu mwy o ynni adnewyddadwy a defnyddio adnoddau'n fwy effeithlon,
  • Gweithredu mewn ffordd sy'n seiliedig ar leoedd.

Y camau nesaf...
Y Polisi ar Adnoddau Naturiol
sy'n pennu'r cyd-destun ar gyfer Datganiadau Ardal, a fydd yn cael eu paratoi gan Cyfoeth Naturiol Cymru, gan sicrhau bod gwasanaethau'n cael eu darparu'n lleol ar sail y blaenoriaethau cenedlaethol ar gyfer rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy.

Cyhoeddodd Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, Lesley Griffiths, dywedodd:

"Mae gweithio gyda natur a defnyddio'n hadnoddau naturiol mewn ffordd fwy effeithlon yn esgor ar fanteision hollbwysig − llai o lygredd, llai o wastraff a llai o effaith. O'u rheoli yn y ffordd orau bosibl, byddwn yn helpu'n cymunedau ac yn helpu'n hunain i fod yn gystadleuol yn y dyfodol, gan greu swyddi a chyfleoedd i fusnesau yng Nghymru."


Lawrlwytho y Polisi ar Adnoddau Naturiol yma.