31 Awst 2017

Rydym wedi llunio crynodeb byr o’r datblygiadau mwyaf perthnasol ynglŷn ag ymadawiad Prydain o’r UE.

BrexitWatchCymru

Mae #BrexitWatchCymru yn storfa o ffynonellau ar-lein sy'n ymwneud â Brexit a'r trydydd sector.  Ei nod yw rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r trydydd sector am y DU yn gadael yr Undeb Ewropeaidd.  Mae'r adnodd yn rhestru cyhoeddiadau swyddogol ar-lein gan sefydliadau statudol a sefydliadau'r llywodraeth ac yn darparu dolenni i bapurau ymchwil a blogiau gan elusennau, melinau trafod a chwaer-gynhgorau ac ati. Caiff #BrexitWatchCymru ei diweddaru'n fisol a chaiff yr holl ddolenni a ychwanegwyd ers y diweddariad diwethaf eu nodi mewn print bras.  

Mae'r rhifyn diweddaraf yn cynnwys y canlynol:

Dechreuodd y drydedd rownd o drafodaethau rhwng Llywodraeth y DU a'r UE ddydd Llun 28 Awst ym Mrwsel.  Trafodwyd hawliau dinasyddion, y setliad ariannol a materion gwahanu eraill yn ystod y trafodaethau hyn.  Roedd y rownd yma'n ymwneud ag egluro'r pwyntiau trafod ar gyfer rowndiau yn y dyfodol.  Hoffech chi wybod mwy am beth sydd wedi cael ei drafod hyd yn hyn? Cyhoeddodd Tŷ'r Cyffredin ddau bapur briffio ar y ddwy rownd gyntaf o drafodaethau sydd ar gael yn adran Llywodraeth y DUo #BrexitWatchCymru.


Cyfarfu Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru â Nicola Sturgeon, Prif Weinidog yr Alban, ar 21 Awst i drafod Bil Gadael yr UE a sut gall y ddwy lywodraeth weithio gyda'i gilydd i ddiogelu datganoli.  Cafodd y Bil ei feirniadu gan y ddau Brif Weinidog am gynnig rhoi'r pwerau a'r cyfrifoldebau sydd wedi'u datganoli ar hyn o bryd yn ôl i San Steffan.  Fe wnaethant gytuno i gydweithio ar ddiwygiadau posibl i'r Bil er mwyn mynd i'r afael â'r pryderon hyn.  Mae rhagor o wybodaeth am hyn ar gael yn yr adran Llywodraeth Cymruo'r adnodd.


Mae'r Ysgrifennydd Cartref wedi comisiynu'r Pwyllgor Cynghori ar Ymfudo i gynnal astudiaeth fawr ar y rôl y mae dinasyddion yr UE yn ei chwarae yn economi a chymdeithas y DU.  Bydd yr astudiaeth yn asesu marchnad lafur y DU, rôl ymfudo yn yr economi ehangach a sut dylai system mewnfudo'r DU fod yn gyson â strategaeth ddiwydiannol fodern.  I ddarllen mwy am hyn, cliciwch ar adran Llywodraeth y DUo #BrexitWatchCymru.


Mae ein chwaer-gynghorau wedi ychwanegu rhai diweddariadau yn ystod yr wythnosau diwethaf: mae NICVA wedi paratoi papur sefyllfa ar Brexit, NCVO wedi cyhoeddi blog am 'Brexit llwyr' ac a yw'n beth da i'r trydydd sector ac mae SCVO wedi diweddaru ei dudalen ar Brexit.  Mae rhagor o wybodaeth am y rhain ar gael yn yr adran Arall, ynghyd â nodyn briffio ar Fil Gadael yr UE (Unlock Democracy) a blog ynghylch hawliau dinasyddion ar ôl Brexit (Blog Brexit a Chymru).

Lawrlwythwch y diweddariad #BrexitWatchCymru diweddaraf