26 Gorff 2017

Yn meddwl mai dim ond i gyrff cyhoeddus y mae Nodau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol? Mae’r trydydd sector yn cyfrannu’n fawr at gyflawni’r nodau ac animeiddiad a’r gobaith gyda’r taflenni ffeithiau hyn yw helpu grwpiau i feddwl yn fwy am eu cyfraniadau at y nodau; gan eu galluogi i ddangos yr effaith maent yn ei chael.

WFGA Goals Video Still 4 (C)
Mae WCVA wedi cynhyrchu cyfres o daflenni ffeithiau ac animeiddiad, sydd ar gael nawr i helpu grwpiau a mudiadau yn y trydydd sector i ystyried sut y gallant sicrhau'r cyfraniadau mwyaf posib tuag at ymdrechion i gyflawni nodau Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol.


Mae'r adnoddau yn cynnwys cyflwyniad i'r Ddeddf, sy'n rhoi trosolwg o Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol fel polisi arloesol ac ymarferol; mae'n ei gwneud yn ofynnol i gyrff cyhoeddus seilio eu gwaith a'u penderfyniadau ar bum egwyddor ac i gyfrannu at 7 nod y Ddeddf. Mae'r cyflwyniad hefyd yn egluro pam y datblygwyd y Ddeddf a'r rôl mae'n ei chwarae i sicrhau datblygu cynaliadwy yng Nghymru.

WFGA Goals Video Still (C) 

Ceir taflen ffeithiau ac esboniad animeiddiedig ar gyfer pob un o'r 7 nod sy'n rhoi gwybodaeth ynglŷn â pham mae'r nodau'n bwysig, sut mae'r trydydd sector yn cyfrannu a beth allwn ei wneud i sicrhau ein bod yn cyfrannu gymaint â phosib. Ceir hefyd ystadegau er gwybodaeth a dolenni at adnoddau defnyddiol a gwasanaethau cymorth.

 

Hoffem hyrwyddo'r taflenni ac animeiddiad defnyddiol hyn yn eang felly mae croeso i chi eu rhannu â chynifer o bobl ag y gallwch! Fe fyddem wrth ein boddau hefyd o glywed unrhyw adborth sydd gennych i'n helpu i ganfod beth y mae ar y sector ei angen i weithio tuag at y nodau a chodi llais am yr hyn rydym yn ei wneud - environet@wcva.org.uk