6 Gorff 2017

Eisiau dysgu am Ynni Gwynt, Solar a Biomas oddi-ar-y-grid mewn coedlan fendigedig? Ymunwch â’r Agroecology Land Trust ar 22ain-23ain Gorffennaf / 26ain Awst / 27ain-28ain Awst i ennill sgiliau a phrofiad ymarferol o ddylunio a gosod eich ffynonellau ynni adnewyddadwy eich hun.

Agroecology -land -trust -logo

Cynhelir y cyrsiau hyn mewn llecyn gogoneddus sef Coed Talylan, 70 erw o goetiroedd ar ochr orllewinol y Bannau Brycheiniog. Gan swatio o dan fryngaer o'r oes haearn, Garn Goch, ar odre'r Mynydd Du mae'n cynnig llecyn distaw a heddychlon i gyfranogwyr cyrsiau ddysgu ac archwilio potensial defnyddio agroecoleg mewn setliad cymunedol cyd-ddibynnol. Mae llety ar gael drwy wersylla o amgylch y caban a darperir prydau bwyd gan ddibynnu ar hyd y cwrs.
ALT_Red Pig Farm House -300x 300

 

 

 

 

 

 

 
Gwneud Siarcol a Bio-olosg

Dyddiadau: 22ain-23ain Gorffennaf 2017
Hyfforddwyr: John Liversidge ac Ed Revill
Ffi: £60-£95 (gan ddibynnu ar incwm)
Biochar
Ymunwch â'r Agroecology Land Trust yn y cwrs diwrnod a hanner hwn, lle byddwch yn dysgu gan y gwneuthurwr siarcol proffesiynol John Liversidge sut i wneud siarcol a bio-olosg. Bydd cyfranogwyr yn cael eu harwain drwy'r broses gyfan o wneud siarcol yn y ffordd draddodiadol gan ddefnyddio odyn gylch yn ogystal ag edrych ar ddulliau eraill a ddefnyddir yn benodol i gynhyrchu bio-olosg. Bydd cyfranogwyr yn clywed hefyd gan Ed Revill, arloeswr mewn technolegau cynhyrchu bio-olosg a thechnegau bio-olosg cymhwysol a ddatblygwyd fel rhan o'i system ffermio dim trin yn Ne Cymru. Bydd Ed yn arddangos dulliau eraill o wneud bio-olosg ar raddfa fach, gan gynnwys y stôf mae'n ei hadeiladu sy'n cipio gwres ac yn nwyeiddio coed. Bydd y swper ar y diwrnod cyntaf yn cael ei baratoi gyda chegin symudol Ed Revill sy'n cynhyrchu bio-olosg!


Beth fydd y cwrs yn ymdrin ag ef?

 • Sut i lwytho odyn â'r deunydd cywir
 • Sut i danio'r odyn yn ddiogel a rheoli'r 'llosg' mewn odyn gylch draddodiadol
 • Deall pryd mae'r odyn yn barod i'w diffodd a sut i wneud hynny
 • Gwagio'r odyn a phrosesu'r siarcol ar gyfer rhai o'r ffyrdd niferus o'i ddefnyddio
 • Sut i feithrin carbon pridd sefydlog ar ffermydd, mewn gerddi neu randiroedd
 • Gwrthdroi achosion newid yn yr hinsawdd drwy gyfoethogi pridd
 • Cipio carbon; dysgu am allweddi carbon pridd
 • Modelu tirweddau i gyfoethogi carbon pridd
 • Cylch Llawn Bio-olosg, a phobi bara surdoes mewn poptai sy'n cynhyrchu bio-olosg

Cliciwch yma i gadw'ch lle nawr!Ynni Solar oddi ar y Grid
Dyddiad: 26ain Awst 2017
Hyfforddwr: Suneil Tagore BEng MSc
Ffi: £60-£80 (gan ddibynnu ar incwm)
Solar Panel


Mae'r cwrs undydd hwn yn ymdrin ag agweddau ymarferol a damcaniaethol ar ddylunio a gosod eich system solar ffotofoltaig oddi-ar-y-grid eich hun. Bydd y cwrs yn egluro'r fathemateg a'r ffiseg sylfaenol dan sylw, yn ogystal â sgiliau ymarferol i osod eich systemau eich hun.


Beth fydd y cwrs yn ymdrin ag ef?

 • Cyfrifo ynni a gynhyrchir ac a ddefnyddir
 • Mathau o baneli: effeithlonrwydd a chost
 • Dewis maint aráe, batris (cemegau, manylebau), ceblau, rheolydd gwefr, ffiwsys, torwyr cylched, paramedrau foltedd a cherrynt
 • Dyluniad cyffredinol: diagramau o'r cylched, dulliau cyffredinol, cyfluniadau paralel neu olynol
 • Gosodiad ymarferol: cynllun, crychu ceblau, cysylltyddion, gofalu am fatris
 • Rheolyddion gwefr: MPPT a'r rheini nad ydynt yn MPPT, a dewis eu maint

Cliciwch yma i gadw'ch lle nawr!Ynni Gwynt oddi ar y Grid
Dyddiadau: 27ain-28ain Awst 2017
Hyfforddwr: Suneil Tagore BEng MSc
Ffi: £120-£180 (gan ddibynnu ar incwm)
Making Wind Turbine
Mae'r cwrs deuddydd hwn yn rhoi cyflwyniad i gynhyrchu ynni adnewyddadwy oddi-ar-y-grid gan ganolbwyntio'n bennaf ar ynni gwynt. Bydd yn ymdrin ag egwyddorion cyffredinol ac awgrymiadau ymarferol yn ogystal â'r fathemateg a'r ffiseg sylfaenol dan sylw wrth ddylunio, gwneud a gosod eich tyrbin gwynt oddi-ar-y-grid eich hun. Yn ystod y cwrs bydd cyfranogwyr yn adeiladu ac yn gosod tyrbin gwynt 500W a wnaethpwyd â llaw. Erbyn diwedd y cwrs bydd gan gyfranogwyr werthfawrogiad da o'r sgiliau a'r wybodaeth angenrheidiol i adeiladu'ch tyrbin gwynt eich hun (gan ddilyn dyluniadau Hugh Piggott); yn ogystal ag egwyddorion ynglŷn â sut i fesur maint, lleoli a gosod tyrbin gwynt yn gywir ac yn ddiogel.

Beth fydd y cwrs yn ymdrin ag ef?

 • Ffyrdd o fesur cyflymder gwynt
 • Cyfrifo ynni a gynhyrchir ac a ddefnyddir
 • Mathau o dyrbin gwynt: axis fertigol a llorweddol, llif aer tyrfol a laminaidd
 • Dylunio generadur, dylunio foltedd, cerrynt a phŵer
 • Aerodynameg: aerffoiliau, llusgiant, cymhareb cyflymder-blaen y llafn
 • Sut i leoli tyrbin gwynt yn briodol
 • Gosodiad trydanol oddi-ar-y-grid
 • Rhoi tyrbin gwynt 500W a wnaethpwyd â llaw at ei gilydd
 • Cydrannau rigio tŵr
 • Gosod tyrbin gwynt ar dŵr 7 medr, rigio mecanyddol a gosodiad trydanol cysylltiedig

Bydd amser ar gael hefyd i ystyried agweddau ehangach ar ynni adnewyddadwy, megis prosiectau cymunedol ar raddfa fwy a strategaethau cyffredinol ar gyfer ffyrdd cynaliadwy, bach eu heffaith, o fyw.

Cliciwch yma i gadw'ch lle nawr!