26 Gorff 2017

Yn groes i’r senarios tywyll a thrychinebus arferol ynghylch newid hinsawdd, bwriad y digwyddiadau Cymru Ddi-garbon oedd ysbrydoli cyfranogwyr a sbarduno ffyrdd newydd o gydweithio. Nod ein digwyddiadau Cymru Ddi-garbon oedd taflu goleuni ar y dystiolaeth hon. Yn y blog hwn, mae Chloe Jenkins yn crynhoi’r 2 ddigwyddiad, ym Mangor ac yng Nghaerdydd, a’i myfyrdodau personol ar neges Cymru Ddi-garbon.

ZCW Mini -Flyer (1)
I gyrraedd y targedau rhyngwladol diweddaraf ar y newid yn yr hinsawdd rydym yn gwybod bod angen gweithredu, a hynny mewn ffordd radical, ac eto mae'n debyg ei bod yn anodd iawn dod o hyd i dystiolaeth fod y gweithredu yma yn digwydd. A yw'r targed i sicrhau 80% o ostyngiad mewn allyriadau nwyon tŷ gwydr erbyn 2015 yn rhy uchelgeisiol? A ydym - y cyhoedd, y cyfryngau, y llywodraeth - yn claddu ein pennau yn y tywod wrth aros am dechnoleg newydd wyrthiol i'n hachub? Neu, er gwaethaf tystiolaeth gynyddol i'r gwrthwyneb, a ydym yn gwrthod credu y bydd newid trychinebus yn yr hinsawdd yn digwydd mewn gwirionedd?

Mae lleihau ein gofynion ynni ac adnoddau er mwyn rheoli'r newid yn yr hinsawdd yn gallu ymddangos yn dasg enfawr felly roedd yn bwysig i ni yn Environet roi egni newydd i bobl drwy negeseuon positif wrth fynd at wraidd y problemau rydym yn eu hwynebu.


Pam Cymru Ddi-garbon?
Rhoddodd Paul Allen o Ganolfan y Dechnoleg Amgen gychwyn ar ein digwyddiadau drwy edrych ar y ffordd rydym wedi cael ein cloi i mewn i'n ffyrdd o fyw sy'n eithafol o ran defnydd ynni, gan bwysleisio na ddylem sefyllian o gwmpas yn aros am dechnoleg newydd i'n hachub, ond yn hytrach dylem ddymchwel y rhwystrau gwleidyddol, diwylliannol, seicolegol a chymdeithasegol eraill sy'n ein hatal rhag newid ymddygiad. Pleser yw clywed Paul yn siarad; mae'n wybodus iawn am dechnolegau carbon isel ond yr hyn sy'n fwy trawiadol yw ei allu i helpu pobl i weld bod y dyfodol hwn yn bosib.

'Cyflwyniad diddorol tu hwnt i ddarfodiad bwriadus a'r ffordd y mae busnesau'n gwneud punten sydyn ar draul yr amgylchedd.' - Prifysgol Bangor

Why ZC Image
Soniwyd am y ffaith fod pris solar yn gostwng fel dim ond un enghraifft o'r ffordd y mae'r farchnad yn newid er budd yr amgylchedd - mae'r duedd yn bendant ar ein hochr, yr hyn y mae angen i ni ei wneud yw parhau i ledaenu manteision newidiadau mewn ymddygiad sydd o fudd i'r amgylchedd. Gall prynwyr yn awr ddefnyddio gwybodaeth ddigidol i herio normau marchnata blaenorol - mynnu gwybod 'pwy wnaeth fy nillad' neu'r ganran o ynni gwyrdd y mae cyflenwyr yn ei chynhyrchu, ac mae hyn yn dechrau arwain at fwy o gyfrifoldeb masnachol ac yn grymuso pobl i brynu mewn modd mwy cyfrifol, a dwi wrth fy modd â hyn.

Trwy ymchwil arloesol Prydain Ddi-garbon roedd Paul yn gallu profi bod dyfodol di-garbon yn bosib wrth gyfoethogi, yn hytrach nag aberthu, ansawdd bywyd, yn enwedig o ran iechyd a ffordd o fyw.


Beth yw'r cynllun presennol ac a yw'n ddigon?

EW Act ImageFuture Gen Image 2

Cawsom anerchiadau ysbrydoledig ar ddeddfwriaeth Cymru sy'n ein paratoi at ddyfodol Di-garbon. Mae'r cyllidebau carbon a ddarperir yn Neddf yr Amgylchedd (Cymru) a nodau uchelgeisiol Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) yn rhoi'r arfau i unigolion herio cyrff llywodraethu i sicrhau dyfodol i Gymru y gall cenedlaethau fod yn falch ohono a ffynnu ynddo.


'Da gweld Cymru'n defnyddio arfer gorau Ewropeaidd ac yn ei deilwra i'n diben ein hunain.' - Prifysgol Bangor


Mae gan y trydydd sector rôl i'w chwarae hefyd yn y fframwaith newydd hwn drwy hyrwyddo newid ystyrlon mewn ymddygiad - dwi'n credu bod elusennau wedi bod ac y byddant yn parhau i fod yn rhaff achub hanfodol i gymunedau yng Nghymru ac mae'r ddeddfwriaeth newydd hon yn darparu fframwaith i dynnu sylw at arfer da sydd wedi'i sefydlu gan nifer o wasanaethau rheng flaen. I ddysgu mwy am y nodau Llesiant a sut i gyfrannu atynt, cymerwch olwg ar daflenni ffeithiau a fideo WCVA ynglŷn â'r nodau.

 

 

Llunio Eich Dyfodol!
Anna Nicholls o WCVA oedd yn arwain y sesiwn yma gan drafod beth ellir ei wneud i feithrin cydnerthedd er mwyn ymdopi â heriau hirdymor megis newid demograffeg, ymddieithriad dinasyddion ac adnoddau naturiol sy'n crebachu, drwy gamau gweithredu a arweinir gan y gymuned.
Shape Your Future Image

Mwynhaodd pawb y cwis tafarn yn y sesiwn yma a oedd yn tynnu sylw at ffactorau sy'n dod i'r golwg ar hyn o bryd - bu i'r cwestiwn ynglŷn â phryd y bydd Prydain yn gadael yr Undeb Ewropeaidd daro tant arbennig gyda'r ddwy gynulleidfa yn ymateb â chymysgedd o riddfan a chwerthin.

Mae adroddiad WCVA, Llunio Eich Dyfodol, ar gael yma a yma. Mae'n edrych ar dueddiadau sy'n dod i'r golwg gan gynnwys globaleiddio, y newid yn yr hinsawdd, technoleg sy'n newid yn gyflym, newid demograffeg a pherthynas newydd rhwng dinasyddion, grwpiau cymunedol a gwasanaethau cyhoeddus. Mae dychmygu senarios o dan amgylchiadau gwahanol yn dod yn ffordd bwysig o gynllunio at y dyfodol - dwi eisoes wedi defnyddio'r adroddiad yma yn fy astudiaethau academaidd ac yn ei argymell fel ymarfer defnyddiol i alluogi meddwl creadigol ynghylch pynciau anodd sydd heb ateb pendant.
Cardiau Post o'r Dyfodol
Mae delweddu fersiynau positif o ddyfodol Di-garbon yn ymarfer pwysig er mwyn gwireddu'r weledigaeth hon. Roedd cyfranogwyr yn frwd iawn wrth gymryd rhan yn yr ymarfer yma gan fod y cyfryngau yn gyson yn llawn straeon apocalyptaidd am y dyfodol ond yn aml mae'r cyfleoedd a gynigir gan ffordd o fyw sy'n rhad ar garbon yn cael eu hanwybyddu.

Postcards ImagePostcards Image 2Postcards Image 3'Cardiau post 2040, syniad gwych! Mor bwysig cael pobl i ddychmygu dyfodol positif!' - Sheffield Climate Alliance


Roedd yna themâu cyffredin (a braf iawn oedd eu clywed nhw) megis strydoedd mwy diogel yn llawn beics a natur, mwy o amser ar gyfer gweithgareddau hamdden wrth i waith ddod yn llai beichus, perchnogaeth a chyfrifoldeb cymunedol dros ein hadnoddau naturiol ac ynni, ac, yn bwysicaf oll efallai, gadael planed y gall cenedlaethau'r dyfodol ei mwynhau a gofalu amdani.Dim Carbon: Gwireddu'r Nod
Treuliwyd y prynhawn yn ystyried ffyrdd o droi'r gweledigaethau positif hyn yn gamau gweithredu. Rhannwyd y cyfranogwyr yn grwpiau i drafod themâu 'Cefnogi Camau Unigol', 'Newid systemig', a 'Diwylliant, y Trydydd Sector a'r Celfyddydau'. At ei gilydd cafodd y sesiwn yma groeso positif gyda llawer o syniadau pwysig ynglŷn â manteisio ar rwydweithiau sydd ar gael ac offer digidol ond roedd yna deimlad bod pregethu i'r cadwedig a dadlau'r manion lleiaf yn gallu tynnu sylw oddi wrth y darlun mwy - sef bod angen i ni gael y trafodaethau hyn â'r rheini sydd ddim eisoes wedi'u darbwyllo ynglŷn â dyfodol Di-garbon. Rhan fawr o'r drafodaeth oedd sut i ledaenu'r negeseuon positif a symud i ffwrdd oddi wrth ddychryn pobl â senarios hunllefus ynglŷn â'r hinsawdd.

'Nid olew yw'r broblem, gofynion trydanol yw'r broblem. Ewch yn ôl at y pethau sylfaenol; a oes arnon ni gyd angen 3-4 cyfrifiadur? Peiriannau golchi llestri? Peiriannau golchi dillad?' - Dienw

Workshop System ImageFeedback Image

 

 

 

 

 
Mae helpu pobl i ddeall y gofynion maent yn eu rhoi ar y blaned a sut y gallant wella eu llesiant drwy ddefnyddio a gwella byd natur yn heriau cyfathrebu mawr, ond dwi'n credu y gallwn ni, drwy ddeddfwriaeth, y celfyddydau, a phobl, greu'r dyfodol Di-garbon y mae arnom ei eisiau a'r un rydym yn ei haeddu.


Beth Nesaf?
Mae llawer o gyfranogwyr eisoes yn gweithio tuag at fod yn Ddi-garbon ond mae cydweithio yn ein galluogi i greu mwy o newid a newid cyflymach - a hefyd yn ffordd o gefnogi ein gilydd. Hyd nes y daw carbon isel i fod y peth arferol newydd, gall deimlo'n dasg unig wrth fod yr un sy'n mynnu newid. Gobeithiwn fod y digwyddiadau hyn wedi bod yn symbyliad i annog y bobl hyn i fwrw ymlaen â'u gwaith ac y bydd cydweithio yn y dyfodol yn eu helpu i fynd â'r negeseuon positif ynglŷn â'r llwybr tuag at ddyfodol Di-garbon ymhellach ac yn ddyfnach. Os hoffech weld y cyflwyniadau o'r digwyddiadau hyn neu gael gwybod mwy am yr hyn y gallwch chi ei wneud dros ddyfodol positif, di-garbon yng Nghymru, cysylltwch ag environet@wcva.org.uk

Event Feedback Image

What Next Image