13 Meh 2017

Mae Pwyllgor y Deyrnas Unedig ar y Newid yn yr Hinsawdd (UKCCC) yn darparu cyngor ar y dystiolaeth wyddonol ddiweddaraf ac yn adrodd ar y cynnydd a wneir tuag at dargedau cyllidebol...

Lleihau Allyriadau Carbon Cymru

Mae Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 yn gosod dyletswydd ar Weinidogion Cymru i sicrhau bod allyriadau carbon net o leiaf 80% yn is erbyn 2050 na'r llinell sylfaen a bennwyd yn y ddeddfwriaeth (lefelau 1990) - mae taflen ffeithiau sy'n crynhoi'r Ddeddf ar gael yma. Bwriedir gwneud hyn drwy bennu targedau interim ar gyfer 2020, 2030 a 2040 a thrwy bennu cyllidebau carbon bob pum mlynedd hyd at 2050.

Mae dyletswydd ar Weinidogion Cymru i baratoi a chyhoeddi set o bolisïau a chynigion ar gyfer y cyfnod cyllidebol - mae'r ffeithlun hwn yn dangos ymrwymiad Cymru i fynd i'r afael â'r newid yn yr hinsawdd. Rhaid i Weinidogion Cymru hefyd gyhoeddi datganiad o gynnydd ar ôl pob cyfnod cyllidebol - mae diweddariadau ar y gwaith ar gael yn y Cylchlythyr Rhaglen Datgarboneiddio Mawrth 2017. Mae Pwyllgor y Deyrnas Unedig ar y Newid yn yr Hinsawdd (UKCCC) yn darparu cyngor ar y dystiolaeth wyddonol ddiweddaraf ac yn adrodd ar y cynnydd a wneir tuag at dargedau cyllidebol.

Carbon Budget Energy
Mae Rhaglen wedi'i sefydlu i roi gofynion y Ddeddf ar waith:

  • Cam 1 - Cyfrif Allyriadau Cymreig Net - Penderfynu beth i'w gynnwys yn y fframwaith cyfrifyddu allyriadau a sut i fynd ati i'w roi ar waith - cynhaliodd UKCCC alwad 6 wythnos am dystiolaeth a chyfarfod i randdeiliaid ar 26 Ionawr (mae digwyddiadau pellach ar y gweill at yr haf). Mae UKCCC yn gwneud argymhellion i Gymru ynglŷn â datblygu targedau allyriadau yn ei adroddiad, ' Cyngor i Lywodraeth Cymru am gyllidebau carbon'.
  • Cam 2 - Y Llwybr Datgarboneiddio - Pennu lefel y targedau interim (2020, 2030 a 2040) a'r ddwy gyllideb garbon gyntaf (2016-2020 a 2021-25) - Casglu amrywiaeth o dystiolaeth gan gynnwys asesiad o'r cyfraniad technegol at yr ymrwymiadau rhyngwladol o dan Gytundeb Paris, cyfraniad at y nodau llesiant, ac effaith yr hyn y mae Llywodraeth y DU a sefydliadau rhyngwladol eraill yn ei wneud ar allyriadau yng Nghymru. Gofynnwyd am gyngor gan UKCCC ar y lefelau priodol o dargedau a chyllidebau a phrynwyd model dadansoddol i ymchwilio i'r opsiynau ar gyfer llwybrau ynni ac allyriadau lefel uchel yng Nghymru - Bydd hyn yn llywio cynigion y Cynllun Cyflawni Carbon Isel.
  • Cam 3 - Cynllun Cyflawni Carbon Isel - Llunio cynllun cyflawni i amlinellu sut y byddwn yn cyrraedd y targedau - Un o brif elfennau'r Ddeddf yw i Weinidogion Cymru gyhoeddi adroddiad ar gyfnod pob cyllideb garbon gan nodi'r polisïau a'r cynigion ar gyfer cwrdd â'r gyllideb, gan gynnwys cyfrifoldebau Gweinidogol. Cynhaliodd y tîm datgarboneiddio weithdai ar y cyd gan ddod â meysydd polisi ynghyd i godi ymwybyddiaeth o'r Ddeddf a chanfod cyfraniadau tuag at ymrwymiadau - gan gynnwys cyfleoedd am Dwf Gwyrdd a chyflawni ar y cyd. Mae rhagor o ddigwyddiadau i randdeiliaid ar y gweill gan ganolbwyntio ar bennu targedau interim a chyllidebau carbon, a rhoi'r Cynllun Cyflawni Carbon Isel ar waith. Os hoffech gael gwybod manylion y digwyddiadau hyn cysylltwch â: Decarbonisationmailbox@wales.gsi.gov.uk