15 Maw 2017

Bags of Help yw cynllun grantiau cymunedol lleol Tesco lle mae’r arian a godir o’r tâl 5c am fagiau siopa yn siopau Tesco yn cael ei ddefnyddio i ariannu miloedd o brosiectau cymunedol ledled Prydain. Rhaid i’r prosiectau fodloni’r meini prawf sef annog y gymuned i fynd ati i ddatblygu a defnyddio lleoedd yn yr awyr agored.

Groundwork 2Tesco bags of help thumbGweinyddir Bags of Help gan Groundwork
. Caiff ceisiadau eu hasesu gan Groundwork i sicrhau eu bod yn gymwys. Mewn ardaloedd lle mae nifer y ceisiadau yn uchel, bydd cydweithwyr yn Tesco yn llunio rhestr fer o blith y prosiectau er mwyn penderfynu pa rai sy'n mynd ymlaen i bleidlais y cwsmeriaid.

Bydd cwsmeriaid mewn siopau Tesco ledled Prydain yn cael cyfle i bleidleisio dros eu ffefryn o blith tri phrosiect cymunedol yn yr ardal leol. Bydd y prosiectau yn newid bob mis. Ar ôl y bleidlais, bydd y prosiect a gafodd y nifer mwyaf o bleidleisiau yn y rhanbarth hwnnw yn cael grant gwerth hyd at £4,000. Bydd y prosiect a ddaeth yn ail yn cael hyd at £2,000 a'r trydydd hyd at £1,000.Bydd Bags of Help yn ariannu prosiectau sy'n sicrhau gwelliant amgylcheddol materol neu'n annog defnyddio mannau awyr agored a'u cynaliadwyedd hirdymor. 

Dyma'r mathau o brosiectau a fyddai fel arfer yn cael eu cyllido (ond nid yw'r cyllid wedi'i gyfyngu i'r rhain):  

 • Datblygu llwybr natur mewn parc neu warchodfa natur leol

 • Prynu cychod gwenyn a phlannu hadau blodau gwyllt mewn rhandir cymunedol

 • Darparu sesiynau ysgol goedwig mewn ysgol gynradd am 12 mis

 • Datblygu gardd mewn hosbis, prynu planhigion, meinciau a deildai

 • Cefnogi artist preswyl i weithio gyda'r gymuned i ddatblygu llwybr celf

 • Sefydlu prosiect tyfu i drigolion llety cysgodol

 • Cefnogi prosiect garddio sy'n helpu trigolion lleol sydd wedi'u hynysu i ffurfio clwb garddio

 • Cefnogi hyfforddiant ymarferol i bobl ifanc i ddysgu sgiliau garddwriaethol

 • Ariannu cyfres o ddigwyddiadau yn yr haf mewn parc lleol

 • Ariannu rhaglen o lanhau traethau

 • Ailbeintio siglenni a chyfarpar chwarae mewn parc

 • Cefnogi gweithgareddau chwaraeon a hamdden, dan arweiniad y gymuned, yn yr haf mewn parciau

 • Helpu i sefydlu grŵp Prydain yn ei Blodau lleol, prynu planhigion, cafnau plannu, ffyrch, rhawiau a chompost

 • Datblygu gardd gymunedol neu berllan

 • Cefnogi clwb pêl-droed lleol i brynu rhwydi, peli a sesiynau hyfforddi i blant dan 12.

Mae manylion pellach yma.

I drafod eich prosiect neu os oes angen cymorth arnoch gyda'r broses ymgeisio, cysylltwch â Julian Devereux, Hwylusydd Cymunedol, Groundwork Cymru, ffôn: 01495 222605.