24 Chwef 2017

Pedair mantais fawr gerddi mewn trefi a dinasoedd

Pedair mantais fawr gerddi mewn trefi a dinasoedd
Arweiniodd Tijana Blanusa, Gwyddonydd gyda'r RHS, adolygiad o ystod eang o ymchwil wyddonol ar bynciau megis toeau gwyrdd, planhigion a allai helpu i oeri'r aer yn yr haf, a waliau gwyrdd a phlanhigion dringo a all gadw adeiladau yn gynnes yn y gaeaf.

Y canlyniad yw darlun clir o effeithiau positif gerddi a garddio ar yr amgylchedd ac iechyd:

  • Mae gerddi yn helpu i gadw ein dinasoedd 'uwchlaw'r dŵr' drwy atal llifogydd
  • Mae gerddi megis system awyru ar gyfer ein dinasoedd
  • Mae garddio yn lleddfu straen ac yn annog ymarfer corff
  • Mae gerddi yn cynnal bywyd gwyllt, ni waeth beth yw eu maint


Troi Prydain Lwyd yn Wyrdd - Gweithredu yn y Gymuned
Helpwch i wella'r nifer cynyddol o lefydd llwyd a'u troi'n wyrddfannau hyfryd. Meddyliwch am sut mae'r gwyrddfannau yn eich cymdogaeth yn cysylltu â'i gilydd - a ble mae'r bylchau llwyd mwyaf i'w llenwi! Mae cysylltu gwyrddfannau yn darparu'r cynefin, y bwyd a'r lloches y mae bywyd gwyllt eu hangen. Mae'n bwysig hefyd i bobl allu cael at wyrddfannau cyhoeddus ar draws gwahanol ardaloedd.

Pethau i'w cofio:
Os ydych wedi dod o hyd i rywle diffaith i'w weddnewid, cofiwch ystyried unrhyw blanhigion neu anifeiliaid sydd yno'n barod ac a ddylid eu gwarchod. Os nad ydych yn siwr, gofynnwch i'ch Ymddiriedolaeth Natur leol am gyngor. Cofiwch hefyd sicrhau bod gennych ganiatâd y tirfeddiannwr i weithio ar y safle.

Urban Greening
Pedair ffordd o wneud eich gardd yn fwy gwyrdd:


Planhigion dringo a llwyni ar waliau
Gwnewch ardd lysiau mewn gwely wedi'i godi mewn man palmantog ac ychwanegu planhigion dringo i orchuddio wal. Beth am ddefnyddio hen baledi i blannu planhigion ynddynt neu sachau rwbel adeiladwyr wedi'u llenwi â phridd.   

Tyfu planhigion er budd bywyd gwyllt

Dewiswch amrywiaeth mor eang o blanhigion (gan gynnwys rhai cynhenid) ag y gallwch ar gyfer eich prosiectau. Bydd bywyd gwyllt ar ei ennill o ffynonellau bwyd drwy gydol y flwyddyn, wrth i wahanol blanhigion flodeuo ar adegau gwahanol o'r flwyddyn, ac mae coed, llwyni a phlanhigion lluosflwydd i gyd yn cynnig gwahanol fathau o gynefin. Mae coed mwy (a gwyrddfannau mwy) hefyd yn darparu mwy o fanteision amgylcheddol na rhai llai, felly anelwch at wneud pethau ar y raddfa fwyaf posib!

Beth am blannu planhigion mewn hen din olew, pot coffi, esgidiau neu botiau iogwrt i ychwanegu ychydig o liw i rywle llwm. Neu helpu'ch ysgol leol i droi darn segur o dir yn werddon llawn blodau.

Defnyddio palmentydd athraidd

Meddyliwch yn ofalus cyn palmentu dros eich gardd ffrynt. Pan fo angen palmentu, cadwch yr ardal mor fach â phosib a defnyddio deunyddiau athraidd (mae angen caniatâd cynllunio ar gyfer deunyddiau nad ydynt yn athraidd). Mae hyn yn galluogi'r dŵr glaw i dreiddio i'r pridd, yn hytrach nag achosi llifogydd.

Plannu coeden
Mae coed yn darparu buddion rhagorol. Maent yn rhoi cartref a bwyd i fywyd gwyllt; yn helpu i oeri'r aer ar ddiwrnod poeth yr haf; ac yn lleihau perygl llifogydd drwy ddal glaw ar eu dail; bydd rhai hyd yn oed yn helpu i lanhau'r aer. I gael y buddion mwyaf posib, dewiswch y goeden fwyaf posib ar gyfer eich gardd, ond os na allwch fynd am un fawr cymerwch olwg ar ein detholiad o goed ar gyfer gerddi llai.