6 Ion 2017

Pan gyfarfu Alice â’r mentoriaid yn Educ8 Training am y tro cyntaf, roedd hi’n swil, yn dawel ac yn amlwg â diffyg hyder. Bu i Educ8 training, sy’n cynnal prosiect a ariennir gan Cynhwysiant Gweithredol, gyda chymorth Cronfa Gymdeithasol Ewrop, weddnewid bywyd Alice a gwireddu ei dyheadau i gwblhau cwrs a sefydlu gyrfa. Diolch i’r prosiect, mae hi bellach yn hyderus, yn agored ac yn barod i fynd amdani yn ei gyrfa gyda’i chi tywys ffyddlon, Philly wrth ei hochr.

Mae Alice yn rhannol ddall ac roedd hi'n pryderu na fyddai byth yn gallu cwblhau cwrs hyfforddi. Cyfarfu Educ8 training ag Alice am y tro cyntaf yng ngholeg Ystrad Mynach lle'r oedd hi'n ystyried cwblhau cymhwyster HSC ond ni fodlonodd y meini prawf.

Wrth hyrwyddo eu cwrs yn y coleg, siaradodd Educ8 ag Alice a rhoi'r cyfle iddi ymweld â'u swyddfa, gweld y cyfleusterau a sgwrsio ymhellach. Roedd hi'n bryderus i ddechrau ond er hynny mentrodd draw i'r swyddfa gyda'i mab ar y naill ochr iddi a'i chi tywys ar y llall. Cytunodd i roi cynnig ar y cwrs gydag Educ8!

Roedd Alice yn nerfus ofnadwy ond ymunodd ym mhob un o'r sesiynau. Yn yr wythnos gyntaf cwblhaodd gymhwyster lefel 2 CIEH mewn Cymorth Cyntaf, rhywbeth y dywedwyd wrthi yn y gorffennol na fyddai'n gallu ei wneud oherwydd ei hanabledd.

Fel rhan o'r cwrs bu'n rhaid i Alice gwblhau lleoliad gwaith ac roedd hi'n awyddus iawn i weithio mewn ysbyty. Roedd hi wedi bod yn gynorthwyydd gofal yn y gorffennol, a dyma pryd y daeth ei hanabledd yn rhwystr ond trefnodd Educ8 iddi fynd i Sight Cymru ym Mhont-y-pŵl.

Alice

Roedd yn rhaid i Alice (a Philly!) ddal dau fws i gyrraedd y swyddfa ond roedd hi'n benderfynol o roi cynnig arni. Cyn gynted ag y cyrhaeddodd deallodd beth a ddisgwylid ganddi ac roedd hi ar y ffôn yn siarad â chleientiaid erbyn y prynhawn.

Nod y gwasanaeth hwn yw cefnogi pobl yn y gymuned sydd â nam ar eu golwg neu wedi colli eu golwg, ac mae'n wasanaeth hanfodol i nifer o gleientiaid, nad ydynt weithiau yn dod i gysylltiad â neb o ddydd i ddydd. Cafodd Alice y cyfle hefyd i fynd allan i'r gymuned gyda swyddog adsefydlu a oedd yn ymweld â phobl yn eu cartrefi. Roedd y profiad hwn yn amhrisiadwy i Alice, wrth i'w hyder a'i hunan-barch dyfu y tu hwnt i ddisgwyliadau pawb.

Roedd yr adborth ynglŷn â'i gwaith gan Sight Cymru yn ardderchog: 'Mae hi wedi bod yn bleser llwyr gweithio gyda hi - ar bob lefel, mae hi wedi bod yn llawn cymhelliant a brwdfrydedd, yn gwrtais, yn broffesiynol ac yn barod i helpu. Rwy'n rhyfeddu nad yw hi wedi'i bachu gan rywun yn barod gan y byddai'n gaffaeliad i unrhyw gyflogwr. Rydym wedi'i hannog i ystyried dod yn Swyddog Adsefydlu i bobl â nam ar eu golwg - mae'r hyfforddiant ar hyn o bryd yn cael ei gynnal ym Mhrifysgol Birmingham ond mae yna bosibilrwydd y bydd ar gael yn y dyfodol drwy brentisiaeth newydd. Fe fydd hi'n aelod rhagorol o staff a fydden ni ddim yn oedi o gwbl i gynnig y math yma o gyflogaeth iddi'.

Arweiniodd y lleoliad gwaith at gael cynnig rôl wirfoddol yn Sight Cymru gyda'i rhestr gleientiaid ei hun, ac mae hi hefyd yn gwirfoddoli yn sesiynau Clwb y Deillion bob pythefnos. Mae Alice hyd yn oed wedi cysylltu â Phrifysgol Birmingham i wneud cais am hyfforddiant Swyddog Adsefydlu, gydag ychydig mwy o hyfforddiant TGCh, bydd modd iddi ymrestru flwyddyn nesaf!

Mae Alice hefyd wedi dod yn Weithiwr Cymorth Cymdeithasol Gwirfoddol gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili mewn canolfan ddydd yn y dref lle mae hi'n gweithio gyda phobl hŷn sydd â gwahanol raddau o dementia, mae ei hyfforddiant gyda Educ8 wedi bod o gymorth mawr yn y rôl hon! Yn ei hamser rhydd, mae hi'n parhau i wirfoddoli yn y siop elusen, "Well of Hope", yn Ystrad Mynach. Am fenyw brysur!

Mae Alice wedi ymrwymo i'r hyfforddiant drwy gydol y cwrs ac mae'r rhwystrau y mae hi wedi'u goresgyn wedi bod yn enfawr. Pan gyfarfu Educ8 ag Alice yn ddiweddarach, gwelsant gymaint o newid a fu yn ei chymeriad o'i gymharu â phan gyfarfyddon nhw gyntaf, mae hi'n hyderus, yn agored ac yn barod i fynd amdani yn ei gyrfa a dod yn Swyddog Adsefydlu.

Mae Educ8, Cynhwysiant Gweithredol a Chronfa Gymdeithasol Ewrop wedi'i helpu i gyflawni hyn. Mae ei stori yn enghraifft wir o'r ffordd y gall ychydig o hyfforddiant, cefnogaeth ac agwedd benderfynol helpu pobl sydd â rhwystrau i waith i gyflawni eu hamcanion.

ESF