5 Ion 2017

Helpwch i ddatgloi potensial coed a choedwigoedd Prydain, gwella ein bywydau a’n tirweddau, a dathlu’r coed yn ein bywydau. Dewch yn Hyrwyddwr Siarter heddiw!

Yn haf 2015 rhoddodd Coed Cadw wahoddiad i fudiadau cadwraeth, mudiadau amgylcheddol, busnesau a mudiadau cymdeithasol i ymateb i alwad am Siarter newydd ar gyfer Coed, Coedwigoedd a Phobl. Byddai'r siarter hon yn rhoi lle canolog i goed a choedwigoedd yn ymwybyddiaeth y cyhoedd a phenderfyniadau gwleidyddol ym Mhrydain. Ymatebodd dros 35 o fudiadau yr alwad, ac maent wedi bod yn gweithio gyda Coed Cadw i greu ymgyrch genedlaethol dros goedwigoedd a choed. Byddwn yn mynd ati i greu newid parhaol yn y berthynas rhwng coed, coedwigoedd a phobl.

Pam mae angen coed arnom?
• Mae coed a choedwigoedd yn werthfawr dros ben i'n hiechyd, ein hapusrwydd a datblygiad ein plant
• Mae treftadaeth ein coetiroedd hyd yn oed yn fwy cyfoethog ac arwyddocaol yn rhyngwladol nag yr oeddem wedi'i sylweddoli
• Prydain yw un o ddefnyddwyr mwyaf cynnyrch coed yn y byd

Beth yw'r bygythiadau?
• Datblygiad seilwaith
• Llygredd a newid yn yr hinsawdd
• Plâu a chlefydau
• Torri gwariant cyhoeddus ar ymchwil a chadwraeth coedwigoedd
• Mae 60% o rywogaethau bywyd gwyllt yn dirywio ledled Prydain
• Llai yn cofrestru i astudio addysg coedwigaeth
• Amcangyfrifir y bydd 80% o'r boblogaeth yn byw mewn dinasoedd erbyn 2050, ac eto rydym yn plannu llai o goed na'r hyn rydym yn ei golli
• Datblygu tir mewn coetiroedd trefol

Tree Charter

Mae coed mewn trefi a dinasoedd yn darparu:
• Aer glân
• Amddiffynfeydd naturiol yn erbyn llifogydd
• Mygu sŵn
• Gwella iechyd corfforol a llesiant meddwl
• Lleddfu effaith Ynys Gwres Trefol
• Amsugno llygredd
• Cynefin i fywyd gwyllt
• Mannau hamdden mewn dinasoedd
• Cyswllt â byd natur mewn dinasoedd
• Adnoddau dysgu synhwyraidd yn yr awyr agored

Cyllid Sbarduno i Ganghennau'r Siarter:
Mae rhywfaint o gyllid ar gael gan Coed Cadw i Ganghennau cofrestredig y Siarter, i gefnogi gweithgareddau sy'n cysylltu pobl â choed. Gallwch chwilio am Ganghennau'r Siarter yn eich ardal, neu gofrestru'ch grŵp i fod yn Gangen Siarter, ar dudalen Canghennau'r Siarter. Mae grantiau cyllid sbarduno gwerth hyd at £1000 ar gael i helpu Canghennau'r Siarter i gynnal prosiectau sy'n ennyn diddordeb cymunedau yn ymgyrch y Siarter Coed ac yn tynnu sylw at werth coed a choedwigoedd.