23 Tach 2016

Mae gan drydydd sector cryf yng Nghymru ran hollbwysig i’w chwarae i sicrhau dyfodol cadarnhaol i’n cymdeithas, yn ôl dau adroddiad newydd a gyhoeddir heddiw

trends cover wscenarios cover w 

Serch hynny, rhybuddia'r adroddiadau hefyd fod angen cymryd camau heddiw i atal y sector rhag mynd yn wannach ac yn fwy tameidiog yn y blynyddoedd nesaf.

Mae'r ymchwil, a edrychodd ar beth allai tueddiadau byd-eang ei olygu i Gymru a'r trydydd sector, yn datgelu dyfodol cynyddol ansicr a chymhleth. Mae effaith pleidlais refferendwm Prydain i adael yr Undeb Ewropeaidd yn enghraifft amlwg o hyn.

Mae rhagor o heriau mawr i ddod a fydd yn effeithio ar bobl a chymunedau ledled Cymru, yn ôl yr adroddiadau Llunio eich Dyfodol. Ymysg y rhain y mae globaleiddio, y newid yn yr hinsawdd, technoleg sy'n newid yn gyflym, newid demograffeg a pherthynas newydd rhwng dinasyddion, grwpiau cymunedol a gwasanaethau cyhoeddus.

Dylai trydydd sector iach a gweithgar yng Nghymru fod ar flaen y gad wrth ymateb yn bositif i'r heriau mawr hyn. P'un ai a yw'n siarad ar ran y bobl sydd fwyaf ar yr ymylon, hybu atebion lleol neu gyfrannu at economi decach, mae'r adroddiad yn herio'r sector i archwilio sut y gall lunio ein dyfodol er gwell.

'Bydd llesiant ein cymunedau yn y dyfodol yn dibynnu ar ein gallu i gymryd camau cynnar i baratoi at y newidiadau hyn, i feithrin gwytnwch ar gyfer y tymor hir drwy gamau gweithredu dan arweiniad y gymuned,' meddai Peter Davies CBE, Cadeirydd WCVA.

'Mae angen i ni ddod yn gymuned sy'n atal problemau rhag digwydd yn hytrach nag yn gymuned - fel yn awr - sy'n ymdopi â'r canlyniadau.'

Serch hynny, mae'r adroddiadau hefyd yn mynegi cryn bryder ynghylch a fydd y sector yn gallu ymateb i'r heriau hyn oni chymerir camau. Dau bryder mawr a amlygwyd oedd lefelau a ffynonellau cyllid i'r sector a lefelau ymwneud pobl â'r materion.

Dywedodd Cadeirydd Cymdeithas Cynghorau Gwirfoddol Sirol Cymru, Richard Edwards, fod yr adroddiadau yn codi materion sylfaenol, 'nad yw pob un ohonynt yn hawdd eu darllen'.

Ychwanegodd: 'Mae'n amlwg os yw'r sector am chwarae ei rôl lawn yn y gwaith o wella llesiant yn y tymor hwy, bydd angen i ni weithio'n agos gyda phartneriaid ar draws yr holl sectorau.'

Dywedodd Prif Weithredwr WCVA, Ruth Marks: 'Bydd WCVA yn cysylltu gweithgarwch ledled Cymru gan alluogi ein haelodau a'n partneriaid i gael effaith bositif. Gan weithio gyda'n gilydd rydym yn cefnogi'r gymdeithas sifil gref sydd ei hangen i lunio dyfodol gwell i Gymru.'

Darllenwch y ddau adroddiad, Llunio Eich Dyfodol - Senarios y Dyfodol a Llunio Eich Dyfodol - Tueddiadau'r Dyfodolar ein tudalennau ymchwil.