7 Maw 2016

Mae Cymunedau Digidol Cymru bellach wedi recriwtio dros 100 o wirfoddolwyr digidol ledled Cymru sy’n awyddus i weithio gyda mudiadau sy’n gwneud gwahaniaeth yn eu cymunedau.

Prosiect a gynhelir ar y cyd gan Ganolfan Cydweithredol Cymru a WCVA ar ran Llywodraeth Cymru yw Cymunedau Digidol Cymru. Mae'n rhoi cymorth i fudiadau sy'n gweithio gyda grwpiau sydd wedi'u hallgáu'n ddigidol, yn enwedig pobl hŷn, pobl ag anableddau, pobl ddi-waith, tenantiaid tai cymdeithasol a theuluoedd mewn tlodi.

Mae Cymunedau Digidol Cymru yma i helpu'ch mudiad. Nid yw 21 y cant o oedolion yng Nghymru ar-lein o hyd ac felly mae llawer yn colli cyfleoedd i arbed arian, edrych am waith, cael gwybodaeth, cadw mewn cysylltiad â'u teulu, dysgu sgiliau newydd a chael at wasanaethau pwysig. Efallai eu bod eisoes yn ymdopi â phroblemau megis unigedd, tlodi neu ddiweithdra - problemau a waethygir wrth beidio â bod ar-lein.

Nod Cymunedau Digidol Cymru yw recriwtio a lleoli 500 o wirfoddolwyr eleni ac maent yn chwilio am fudiadau i weithio gyda gwirfoddolwyr digidol y mae'r ymgyrch yn eu recriwtio.

  • A all eich mudiad chi elwa o gael gwirfoddolwr digidol?
  • A all gwirfoddolwr digidol gefnogi'r unigolion y mae'ch mudiad yn gweithio gyda nhw i'w helpu i ddechrau defnyddio technoleg ddigidol?
  • A all gwirfoddolwr digidol wella a chyfoethogi presenoldeb ar-lein eich mudiad?

Mae llawer o fudiadau eisoes yn elwa o gyfraniad gwirfoddolwyr digidol, os hoffech gael gwybod mwy am y cyfleoedd i chi a'r bobl rydych yn eu cefnogi, ebostiwch digitalvolunteering@wales.coop neu drydar @DC_Wales gyda'r hashnod #digivolunteerwales.  Mae gwybodaeth bellach ynglŷn â Cymunedau Digidol Cymru ar gael ar: http://cymunedaudigidol.llyw.cymru/

Digital volunteers footer