old library (about us)

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) wedi bod yn cefnogi pobl a mudiadau ers 80 mlynedd a mwy ers i'r mudiad gael ei sefydlu yn 1934 fel Cyngor Gwasanaethau Cymdeithasol De Cymru a Sir Fynwy i helpu pobl yn ystod Dirwasgiad y 1930au.

Yn ystod y cyfnod hwnnw roeddem yn trefnu gweithgareddau mewn dros 200 o glybiau a chanolfannau i bobl ddi-waith, yn ariannu nyrsys ardal, yn cefnogi llyfrgelloedd yn y cymoedd ac yn helpu i greu cynlluniau cydweithredol i fwyngloddio glo yn y mynyddoedd.

Heddiw, rydym yn gweithio gyda miloedd o fudiadau mewn cymunedau ledled Cymru ac yn cyflogi dros 100 o bobl yn ein swyddfeydd yng Nghaerdydd, Aberystwyth a'r Rhyl.

Tyfodd gwmpas ein gwaith gryn dipyn yn y 1970au pan fuddsoddwyd ynom i gefnogi a hyfforddi pobl ifanc ddi-waith.

Mae ein gwaith yn y maes hwn yn parhau hyd heddiw drwy brosiectau amrywiol sy'n cynnig cyfleoedd hyfforddi a chyflogaeth â chefnogaeth i bobl sydd dan anfantais yn y farchnad lafur.

Yn y 1980au bu i ni fabwysiadu'r enw Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (defnyddir WCVA - Wales Council for Voluntary Action yn aml). Bu i ni hefyd lansio ein cylchgrawn blaenllaw, Rhwydwaith Cymru, dechrau gweinyddu Cronfa Gwirfoddoli yng Nghymru a lansio gwasanaethau hyfforddi a chyngor ar gyllid i'r sector - sydd i gyd wrth wraidd ein gwaith hyd heddiw.

innovate trust (about us)Ers 2000, rydym wedi datblygu a rheoli prosiectau gyda chyllidwyr amrywiol gan gynnwys yr Undeb Ewropeaidd, Llywodraeth Cymru a'r Gronfa Loteri Fawr sydd wedi gweld dros chwarter biliwn o bunnoedd - £250 miliwn - yn cyrraedd mudiadau trydydd sector ar hyd a lled Cymru.

Rydym hefyd yn arwain y ffordd ym maes buddsoddi cymdeithasol drwy bortffolio o arian benthyg sy'n creu diwylliant entrepreneuraidd cryfach yn nhrydydd sector Cymru.

Yn 2004 bu i ni lansio Gwobrau Gwirfoddolwr y Flwyddyn Cymru i hyrwyddo a chydnabod gwirfoddolwyr Cymru ac ers hynny mae dros 2,000 o bobl fwyaf ysbrydoledig Cymru wedi cael eu henwebu.

Dros y blynyddoedd, rydym hefyd wedi helpu i sefydlu rhwydwaith o Ganolfannau Cyngor ar Bopeth yng Nghymru, ac wedi cynorthwyo i greu mudiadau megis Age Concern Cymru (Age Cymru bellach), Anabledd Cymru a Chyngor Cymreig y Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol.

Heddiw, ynghyd â'r rhwydwaith o Gynghorau Gwirfoddol Sirol a Chanolfannau Gwirfoddoli, rydym yn darparu seilwaith cymorth i'r trydydd sector drwyddo draw yng Nghymru.