Darllenwch am yr aelodau presennol o fwrdd WCVA isod.

Peter Davies

Peter Davies CBE - Cadeirydd

Ym maes cyfrifoldeb corfforaethol y mae cefndir gyrfa Peter. Bu'n gweithio i Gydffederasiwn Diwydiant Prydain, yr Adran Masnach a Diwydiant a Busnes yn y Gymuned. Dyfarnwyd OBE i Peter yn 1995 am ei waith yn sefydlu cysylltiadau rhwng busnes ac addysg...   Darllen mwy

Chris Lines

Chris Lines

Mae Chris yn ymgynghorydd cyfathrebu a chysylltiadau cyhoeddus llawrydd. Mae wedi ennill mwy na 30 mlynedd o brofiad yn y sector cyhoeddus, y sector preifat a'r trydydd sector cyn cychwyn ar ei liwt ei hun... Darllen mwy

Fran Targett

Fran Targett

Fran yw Cyfarwyddwr Cyngor ar Bopeth Cymru. Mae Cyngor ar Bopeth yn darparu cyngor cyfrinachol ac annibynnol am ddim i helpu pobl i oresgyn eu problemau ac mae'n rhoi llais i gleientiaid a defnyddwyr ar y materion sy'n bwysig iddyn nhw. Mae Cyngor ar... Darllen mwy

Joe Stockley thumb

Joe Stockley

Mae gan Joe radd Hanes yr Henfyd o Brifysgol Caerdydd. Mae ganddo brofiad o weithio yn y 3ydd Sector, gan weithio fel ymchwilydd i Diverse Cymru, gyda chymorth blynyddoedd o wirfoddoli yng Nghymru mewn sawl rôl...Darllen mwy

Jonathan Evans

Jonathan Evans - Drysorydd   

Mae Jonathan yn Gyfarwyddwr profiadol yn PwC, lle mae'n gyfrifol am arwain tîm data a dadansoddi arbenigol iawn, sy'n tyfu'n gyflym, ac sydd wedi'i leoli ledled Cymru a Gorllewin Lloegr. Mae e'n Gyfrifydd Siartredig (ACA), yn Archwilydd Systemau... Darllen mwy

kate young thumb

Kate Young

Ar hyn o bryd, Kate Young yw Cyfarwyddwr Fforwm Rhieni a Gofalwyr Cymru Gyfan, sef y rhwydwaith cenedlaethol i ofalwyr sydd ag aelodau ag anableddau dysgu o fewn y teulu, gan ymgysylltu â thros 4000 o deuluoedd ledled Cymru. Mae hi'n Gadeirydd Cynghrair Gofalwyr Cymru...Darllen mwy

Lindsay Cordery-Bruce

Lindsay Cordery-Bruce

Lindsay yw Prif Swyddog Gweithredol The Wallich, enillydd y categori trydydd sector yng Ngwobrau Arwain Cymru 2015 ac ail yn y Categori Llywodraethu yng Ngwobrau'r Trydydd Sector 2016. Dechreuodd ei gyrfa... Darllen mwy

liz girling thumb

Liz Girling

Mae Liz wedi treulio ei holl fywyd gwaith o fewn y trydydd sector neu'n cefnogi mudiadau'r trydydd sector. Mae hi'n credu ein bod, gyda'n gilydd, yn gwneud gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl a llefydd yng Nghymru drwy ein hangerdd, ein cadernid, ein cydweithrediad a'n gwaith caled...Darllen mwy

Mair Gwynant

Mair Gwynant - Dirprwy Drysorydd

Mae Mair yn gyfrifydd siartredig a chanddi dros 20 mlynedd o brofiad o reoli ac arwain mudiadau yn uniongyrchol. Mae hi wedi gweithio mewn uwch rolau yn Llywodraeth Cymru, Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru, Canolfan Cydweithredol Cymru a... Darllen mwy

Mark Llewellyn

Mark Llewellyn

Mark yw Dirprwy Gyfarwyddwr Athrofa Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cymru, Prifysgol De Cymru. Dros y deng mlynedd diwethaf mae e' wedi cynnal dros hanner cant o astudiaethau ymchwil ac adolygiadau gwerthuso arbenigol ac wedi rheoli a darparu... Darllen mwy

Richard Williams

Richard Williams

Mae Richard yn credu'n gryf mai un o gryfderau a chyfleoedd mwyaf y sector yw'r gallu i weithio gyda phobl a gwrando o ddifrif ar yr hyn sy'n bwysig iddyn nhw. Mae Richard yn awyddus i gefnogi WCVA i annog gwasanaethau cyhoeddus i wireddu'r...   Darllen mwy

Simon Harris

Simon Harris

Simon ar hyn o bryd yw Cynrychiolydd Cymru ar gyfer yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd, asiantaeth lywodraethol anweinidogol sy'n mynd ati i sicrhau bod marchnadoedd yn gweithio'n dda i ddefnyddwyr, busnesau a'r economi...  Darllen mwy