Darllenwch am yr aelodau presennol o fwrdd WCVA isod.

Peter Davies

Peter Davies CBE - Cadeirydd

Ym maes cyfrifoldeb corfforaethol y mae cefndir gyrfa Peter. Bu'n gweithio i Gydffederasiwn Diwydiant Prydain, yr Adran Masnach a Diwydiant a Busnes yn y Gymuned. Dyfarnwyd OBE i Peter yn 1995 am ei waith yn sefydlu cysylltiadau rhwng busnes ac addysg...   Darllen mwy

Catriona Williams

Catriona Williams OBE - Is-gadeirydd

Catriona yw Prif Weithredwr Plant yng Nghymru, yr elusen ymbarél genedlaethol i fudiadau ac unigolion sy'n gweithio gyda phlant, pobl ifanc a theuluoedd. Mae Cymru Ifanc, sef rhaglen o fewn Plant yng Nghymru, yn darparu llwyfan i lais plant a phobl... Darllen mwy

Cherrie Bija

Cherrie Bija

Dechreuodd Cherrie ei gyrfa yn y sector statudol, gan dreulio ei hamser hamdden yn gwirfoddoli mewn nifer o Elusennau lleol, gan ei thynnu yn y pen draw i'r sector sy'n agos iawn at ei chalon. Yn 2007, ymunodd ag Esgobaeth Abertawe ac... Darllen mwy

Chris Lines

Chris Lines

Mae Chris yn ymgynghorydd cyfathrebu a chysylltiadau cyhoeddus llawrydd. Mae wedi ennill mwy na 30 mlynedd o brofiad yn y sector cyhoeddus, y sector preifat a'r trydydd sector cyn cychwyn ar ei liwt ei hun... Darllen mwy

Fran Targett

Fran Targett

Fran yw Cyfarwyddwr Cyngor ar Bopeth Cymru. Mae Cyngor ar Bopeth yn darparu cyngor cyfrinachol ac annibynnol am ddim i helpu pobl i oresgyn eu problemau ac mae'n rhoi llais i gleientiaid a defnyddwyr ar y materion sy'n bwysig iddyn nhw. Mae Cyngor ar... Darllen mwy

Jonathan Evans

Jonathan Evans - Dirprwy Drysorydd   

Mae Jonathan yn Gyfarwyddwr profiadol yn PwC, lle mae'n gyfrifol am arwain tîm data a dadansoddi arbenigol iawn, sy'n tyfu'n gyflym, ac sydd wedi'i leoli ledled Cymru a Gorllewin Lloegr. Mae e'n Gyfrifydd Siartredig (ACA), yn Archwilydd Systemau... Darllen mwy

Lindsay Cordery-Bruce

Lindsay Cordery-Bruce

Lindsay yw Prif Swyddog Gweithredol The Wallich, enillydd y categori trydydd sector yng Ngwobrau Arwain Cymru 2015 ac ail yn y Categori Llywodraethu yng Ngwobrau'r Trydydd Sector 2016. Dechreuodd ei gyrfa... Darllen mwy

Mair Gwynant

Mair Gwynant - Trysorydd

Mae Mair yn gyfrifydd siartredig a chanddi dros 20 mlynedd o brofiad o reoli ac arwain mudiadau yn uniongyrchol. Mae hi wedi gweithio mewn uwch rolau yn Llywodraeth Cymru, Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru, Canolfan Cydweithredol Cymru a... Darllen mwy

Mair Stephens

Mair Stephens

Mae gan Mair hanes hir a llwyddiannus o weithio gyda'r sector gwirfoddol/y trydydd sector, ac ar ei gyfer, yn bennaf yn sir Gâr ond mewn ardaloedd eraill hefyd....darllen mwy

Mark Llewellyn

Mark Llewellyn

Mark yw Dirprwy Gyfarwyddwr Athrofa Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cymru, Prifysgol De Cymru. Dros y deng mlynedd diwethaf mae e' wedi cynnal dros hanner cant o astudiaethau ymchwil ac adolygiadau gwerthuso arbenigol ac wedi rheoli a darparu... Darllen mwy

Pauline Young

Pauline Young MBE

Mae Pauline Young yn byw yng Nghymru ers 40 mlynedd. Mae hi'n briod ac mae ganddi ddau o blant sydd bellach yn oedolion. Mae ei mab hyfryd Matthew yn 41 mlwydd oed ac mae ganddo Syndrom Down, anghenion cymhleth a hefyd awtistiaeth...  Darllen mwy

Richard Williams

Richard Williams

Mae Richard yn credu'n gryf mai un o gryfderau a chyfleoedd mwyaf y sector yw'r gallu i weithio gyda phobl a gwrando o ddifrif ar yr hyn sy'n bwysig iddyn nhw. Mae Richard yn awyddus i gefnogi WCVA i annog gwasanaethau cyhoeddus i wireddu'r...   Darllen mwy

Simon Harris

Simon Harris

Simon ar hyn o bryd yw Cynrychiolydd Cymru ar gyfer yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd, asiantaeth lywodraethol anweinidogol sy'n mynd ati i sicrhau bod marchnadoedd yn gweithio'n dda i ddefnyddwyr, busnesau a'r economi...  Darllen mwy