liz girling

Mae Liz wedi treulio ei holl fywyd gwaith o fewn y trydydd sector neu'n cefnogi mudiadau'r trydydd sector. Mae hi'n credu ein bod, gyda'n gilydd, yn gwneud gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl a llefydd yng Nghymru drwy ein hangerdd, ein cadernid, ein cydweithrediad a'n gwaith caled. Serch hynny, mewn byd sy'n newid, mae Liz yn meddwl ei bod yn bwysicach nag erioed i ni gael sector gwirfoddol cryf a chadarn, dan arweiniad corff ymbarél cenedlaethol sy'n hyrwyddo ein gwaith ac yn dod o hyd i gyfleoedd i ni gael mwy o effaith a dylanwad ar ein rhan. 

Mae gan Liz ddiddordeb arbennig yn y rôl y gallwn ei chwarae gyda'n gilydd i gefnogi Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. Mae'n credu bod y ddeddfwriaeth arloesol hon yn hollbwysig i Gymru ac yn creu tirlun lle gall y trydydd sector a gwirfoddoli gael hyd yn oed mwy o effaith ar fywydau pobl. Bydd angen meddwl eang ac ystod amrywiol o ddulliau os yw'r sector am wireddu'r cyfle gyda'n gilydd. 

Mae Liz yn dod ag amrywiaeth o sgiliau a phrofiad i'r rôl. Fel Cyfarwyddwr Cynorthwyol yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghymru, mae'n rhannu cyfrifoldeb am osod cyfeiriad strategol, monitro perfformiad a gosod amcanion, gan sicrhau eu bod yn cadw at eu cyfrifoldebau craidd o ofalu am lefydd arbennig, am byth, i bawb. Mae'n arwain ar strategaeth a chynlluniau gweithredu sy'n cefnogi'r busnes ymwelwyr - aelodaeth, gwirfoddoli, cyfranogi, codi arian, marchnata, materion allanol, masnach, profiad ymwelwyr a churadu. Mae hi hefyd yn noddi rhai o brosiectau buddsoddi mawr yr Ymddiriedolaeth fel Tŷ Tredegar a Chastell Penrhyn. 

Ymunodd Liz â'r Ymddiriedolaeth yn 2014 ar ôl 8 mlynedd gyda Chronfa Dreftadaeth y Loteri lle roedd yn rhoi cymorth i ymgeiswyr gael mynediad at arian loteri gan ganolbwyntio ar gysylltiadau cyhoeddus a'r berthynas â rhanddeiliaid. Mae'n brofiadol wrth godi arian ar ôl gweithio i Hijinx Theatre a Vision 21 ac mae wedi bod mewn rôl Ymddiriedolwr a Llywodraethwr sawl gwaith.