Edward Watts

Mae Edward wedi bod yn rhan o'r Trydydd Sector ers dros 50 mlynedd. Ar hyn o bryd, mae'n Gadeirydd Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Gwent - sef Cyngor Gwirfoddol Sirol ar gyfer ardal Gwent. Mae hefyd yn Gadeirydd Cymdeithas Sgowtiaid Gwent, The Mission to Seafarers yng Nghasnewydd a Bwrdd Lles Llynges Fasnachol De Ddwyrain Cymru. Mae Edward hefyd yn noddwr o Gymdeithas y Llynges Fasnachol Dinas Casnewydd, yn ymddiriedolwr gyda Scout Cymru ac yn Is-gadeirydd ar lywodraethwyr Ysgol Gynradd Pillgwenlly.

Mae Edward hefyd yn aelod o:

  • Cyngor Iechyd Cymuned Aneurin Bevan
  • Grŵp Ymgynghorol Annibynnol ar gyfer Heddlu Gwent
  • Panel Ymgynghorol Annibynnol ar gyfer Heddlu Trafnidiaeth Prydain
  • Fforwm Arweinwyr Ethnig Comander Rhanbarthol yr Heddlu

Yn ddiweddar, cafodd Edward hefyd ei anrhydeddu gyda'r MBE yn ogystal â rôl Dirprwy Arglwydd Raglaw Gwent.  Ddwy flynedd yn ôl, cafodd Edward hefyd yr anrhydedd o dderbyn gwobr arbennig am 50 mlynedd o wasanaeth gan Ei Huchelder Brenhinol Y Dywysoges Frenhinol am wasanaeth ac ymroddiad i'r Mission to Seafarers.

Mae Edward wedi bod yn rhan o'r Trydydd Sector ers blynyddoedd lawer, ac mae hyn wedi'i alluogi i adeiladu rhwydwaith da o gysylltiadau strategol ledled Gwent. Mae rôl Edward ar wahanol bwyllgorau wedi rhoi'r cyfle iddo sicrhau bod y Trydydd Sector yn parhau ar flaen y gad o ran portffolios partneriaid strategol Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Gwent, fel Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. 

Mae gan Edward brofiad o lywodraethu, cyfeiriad strategol, rheoli ariannol a chyfranogiad, a bydd yn ymrwymo'r amser i sicrhau, drwy fod yn aelod o Fwrdd WCVA, fod WCVA yn cydymffurfio â phob un o'r pwyntiau hyn. Bydd yn cefnogi Uwch Dîm Rheoli WCVA yn ôl yr angen.