Ein strwythur a'n llywodraethu

Mae ein mudiad yn gwmni cyfyngedig drwy warant (425299) gyda statws elusennol (rhif elusen gofrestredig 218093). Rydym yn fudiad aelodaeth ac mae aelodaeth lawn ar gael i unrhyw fudiad gwirfoddol ymbarél, cenedlaethol neu ranbarthol yng Nghymru. Caiff mudiadau eraill, megis cyrff statudol, cwmnïau preifat ac unigolion, ymuno fel aelodau heb bleidlais, cyhyd ag y maent yn cefnogi amcanion y Cyngor.

Aelodau llawn sy'n ffurfio'r Cyngor a all enwebu ac ethol aelodau i Fwrdd WCVA. Ni chaiff y Bwrdd gynnwys mwy na 16 o aelodau ac mae'n gyfreithiol ac yn ariannol gyfrifol am y mudiad, gan sicrhau y gwyddem beth rydym i fod i'w wneud, bod gennym ddigon o bobl ac arian i wneud hynny, a'n bod yn ei wneud yn dda. Mae'r Bwrdd yn cyfarfod pedair gwaith y flwyddyn.

Mae dau is-bwyllgor yn helpu'r Bwrdd i gyflawni ei rôl - sef Pwyllgor Cadeiryddion WCVA a Phwyllgor Archwilio a Risg WCVA - ynghyd â sawl bwrdd prosiect. Mae'r Bwrdd yn gosod cylch gorchwyl ac aelodaeth pwyllgorau a byrddau prosiect.

Mae'r Bwrdd yn gyfrifol am gymeradwyo a monitro'r cynllun cyflenwi fel sail i'n gwaith.

I gwrdd â'r Bwrdd a phwyllgorau WCVA, cliciwch ar y dolenni ar y chwith.

Mae ein Erthyglau Cymdeithasu ar gael i ddarllen yma (fersiwn Saesneg ar gael yma)