Gall y rhyngrwyd fod yn hwylusydd pwysig ac yn ffynhonnell o ryddid i ddefnyddwyr anabl. Gan hynny, mae gwerth gwefan WCVA i’n cynulleidfaoedd anabl a hŷn yn dibynnu ar ei hygyrchedd. Mae hyn yn bwysig iawn i WCVA ac yn unol â’n rhwymedigaethau o dan y Ddeddf Cydraddoldeb, rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod gwasanaethau WCVA mor hygyrch i bobl anabl a hŷn ag sy’n rhesymol bosib.

Anelwn at lefel uchel gyson o ddefnyddioldeb i'n cynulleidfa gyfan ar draws gwefan WCVA, gan ddilyn canllawiau arfer da ar gyfer hygyrchedd. Rydym yn trafod â phobl anabl, pobl nad ydynt yn anabl a phobl hŷn wrth ddatblygu'r wefan er mwyn deall gofynion defnyddwyr yn llawn a sicrhau ein bod yn cynhyrchu gwefannau sy'n ateb y rhain.

Pan fo'n bosib, ein nod yw i'n gwefan gwrdd â Blaenoriaeth 1 (lefel A) a Blaenoriaeth 2 (lefel AA) yn y canllawW3C Web Content Accessibility Guidelines v2.0 (WCAG2.0). Wrth ddatblygu'r wefan newydd, bu i ni ddefnyddio gwasanaethau'r Ganolfan Hygyrchedd Digidol a gynhyrchodd adroddiad ar yr eitemau a oedd yn methu. Aeth ein cyflenwyr ati wedyn i ddatrys y problemau hyn. Serch hynny, mae rhai eithriadau rydym wedi'u canfod:

Sicrhau bod gan sain a fideo ddewis amgen ar ffurf testun

Ategyn 3ydd parti yw hwn yn cael ei dynnu o ffynhonnell allanol (YouTube) - nid ein deunydd ein hunain yw'r holl ddolenni felly mae ein gallu i gywiro hyn wedi'i gyfyngu.

Byddwn yn ymdrechu i gynhyrchu cynnwys amlgyfrwng sy'n ateb y gofynion hyn, ond mae cyfyngiadau amser ac arian yn golygu nad yw bob amser yn ymarferol yn anffodus.

Rhwystro dolennu gan achosi i ddolenni gael eu darllen ddwywaith

Mae hyn yn arfer gorau safonau presennol. Mae darllenyddion sgrin hŷn yn darllen dolenni ddwywaith ond bydd y broblem yn datrys ei hun wrth i gymorth gynyddu gyda darllenyddion sgrin ac wrth i ddefnyddwyr ddiweddaru i fersiynau diweddarach o dechnolegau cynorthwyol.

Cyferbyniad lliw'r logo

 

Logo hanesyddol yw hwn ac ni chafodd ei ailddylunio fel rhan o ddatblygiad y wefan.

Rhaid i iframe beidio ag ymddangos fel disgynnydd o'r <a>

Mae hyn yn arfer gorau safonau presennol. Gan ein bod wedi defnyddio technolegau modern (megis HTML5) i roi'r profiad gorau posib wrth bori, bydd defnyddwyr technolegau cynorthwyol hŷn, sy'n gofyn am ddilysu HTML, yn cael mân broblemau gyda hyn, ond mae'r holl gynnwys craidd hefyd yn cael ei arddangos o fewn y dudalen ei hun ac nid yw'n ddibynnol ar ddarllenadwyedd iframe.

Carwsél mewn safle CSS mewn-llinell

Mae un o'r technolegau rydym yn ei defnyddio ar y wefan i arddangos lluniau mawr yn gofyn cael CSS mewn-llinell i arddangos yn gywir mewn porwyr gwe safonol. Nid yw'r cynnwys a arddangosir yn y carwselau hyn yn angenrheidiol i'r defnyddiwr ddeall diben ac amcanion y dudalen.

Mae technoleg yn newid yn gyflym ac mae ein profion wedi'u cyfyngu i'r porwyr mwyaf poblogaidd ac felly ni allwn sicrhau'r profiad llawn i ddefnyddwyr porwyr a dyfeisiau hŷn neu lai adnabyddus.

Croesawn adborth gan ein defnyddwyr, felly, cysylltwch â ni.

1 Hydref 2013