Mae dros filiwn o bobl yng Nghymru yn helpu eu cymunedau a'i gilydd mewn pob math o ffyrdd nodedig. Ac ers 2004 mae Gwobrau Gwirfoddolwr y Flwyddyn Cymru wedi bod yn tynnu sylw at y bobl arbennig hyn.

All winners

Enillwyr Gwobrau Gwirfoddolwr y Flwyddyn 2016 yn y seremoni wobrwyo yng Nghastell Caerdydd


Gwobrau Gwirfoddolwr y Flwyddyn Cymru 2017 - Enwebwch nawr!

Ydych chi'n adnabod unigolyn neu grŵp ysbrydoledig sydd wedi gwneud gwahaniaeth mawr i'ch ardal neu i fywydau pobl eraill? Os felly, pam na wnewch chi eu henwebu ar gyfer Gwobr Gwirfoddolwr y Flwyddyn Cymru? Dyma'ch cyfle chi i helpu'r pobl hynod yna i gael y wobr y maent yn eu haeddu.

Mae 'na chwe chategori o enwebiadau: 

- oedolyn (25 oed i fyny)
- gwirfoddolwr ifanc (o dan 25 oed)
- gwirfoddolwr 'gwyrdd' (unrhyw unigolyn sy'n gwirfoddoli gyda mudiad neu brosiect amgylcheddol)
- ymddiriedolwr
- grwpiau (dau neu fwy o unigolion, naill ai fel grŵp anffurfiol neu fudiad â chyfansoddiad ffurfiol)
- Gwirfoddolwr 'digidol' (unigolyn sydd wedi helpu i fynd i'r afael ag allgáu digidol ac wedi helpu pobl eraill i brofi'r manteision o ddefnyddio TGCh) cefnogir gan Cymunedau Digidol Cymru - CATEGORI NEWYDD!


Beth sydd angen i chi wneud

 • Darllenwch reolau'r cynllun (isod) a sicrhewch ganiatâd yr unigolyn neu'r grŵp yr ydych am ei enwebu
 • Llenwi ffurflen enwebu* (ON Bydd y beirniaid yn seilio eu penderfyniad ar yr atebion i'r cwestiynau. Dim ond y wybodaeth a roddir ar ffurflen enwebu a ystyrir)
 • Ei dychwelyd erbyn dydd Gwener 26 Ebrill 2017 at:

  Gwobr Gwirfoddolwr y Flwyddyn Cymru
  WCVA
  Tŷ Baltig
  Sgwâr Mount Stuart
  Caerdydd
  CF10 5FH

  neu gwobrau@wcva.org.uk

Cliciwch yma i lawrlwytho ffurflen enwebu

*NODER, ni all y ffurflen gael ei gwblhau yn eich porwr gwe. Os ydych yn llenwi'r ffurflen ar eich cyfrifiadur neu ddyfais, bydd angen i chi lawrlwytho (neu gadw'r) copi ohono cyn ei llenwi i osgoi gorfod ail-deipio unrhyw wybodaeth. Agorwch y ffurflen lawrlwytho i ddechrau ei llenwi, gallwch arbed wrth fynd ymlaen. Unwaith i chi gwblhau'r ffurflen, cofiwch ei arbed yn derfynol cyn ei gyflwyno. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â Lein Gymorth WCVA ar 0800 2888 329.


Enillwyr

 • Bydd y panel beirniaid yn dewis un enillydd a dau ail orau ymhob categori
 • Gwahoddir yr enillwyr a'r ail orau i fynychu seremoni wobrwyo i'w chynnal ym mis Mehefin

 
Rheolau'r cynllun

 1. Rhaid i'r enwebiadau gyrraedd WCVA, Tŷ Baltig, Sgwâr Mount Stuart, Bae Caerdydd, CF10 5FH, neu gwobrau@wcva.org.uk, erbyn 26 Ebrill 2017 ar ffurflen enwebu swyddogol.
 2. Ni all unigolion gael eu henwebu gan bartner neu aelod o'u teulu, ac ni chânt enwebu eu hunain. Nodwch: Ni all grwpiau gael eu henwebu gan weithiwr, gwirfoddolwr nac ymddiriedolwr o fewn y mudiad.
 3. Dim ond un person neu grŵp fedrwch chi enwebu ymhob categori.
 4. Rhaid i enwebeion naill ai fod yn byw yng Nghymru, neu yn gwneud eu gwaith gwirfoddoli yng Nghymru. Rhaid i'r grwpiau a enwebir fod wedi'u lleoli yng Nghymru. Rydym hefyd yn croesawu enwebiadau oddi wrth unigolion a grwpiau sy'n gwirfoddoli dramor dros fudiad sydd wedi lleoli yng Nghymru.
 5. Rhaid cael caniatâd y person neu'r grŵp a enwebir.
 6. Mae'n bosib y rhyddheir manylion a roddir ar y ffurflen enwebu i fudiadau partner ac i'r cyfryngau, at ddibenion cyhoeddusrwydd. Os nad ydych chi'n fodlon i unrhyw wybodaeth gael ei rhannu fel hyn neu os nad ydych chi eisiau i'r cyfryngau gysylltu â'r enwebai neu'r enwebydd, gadewch i ni wybod cyn gynted â phosib.
 7. Ni ellir enwebu cyn enillwyr prif wobrau Cymru/DU, gan gynnwys Gwobrau Gwirfoddolwr y Flwyddyn Cymru.
 8. Bydd penderfyniad y beirniaid ynghylch yr enwebiadau yn derfynol. Mae gan y beirniaid yr hawl i beidio â dyfarnu gwobr mewn unrhyw gategori penodol os ydynt o'r farn nad
 9. Penderfyniad WCVA yw natur y tystysgrifau a'r gwobrau a gyflwynir. Ni ystyrir rhoi gwobrau eraill.
   

Gallwch ddarllen mwy am y gwobrau a'r enillwyr blaenorol yma