Wedi ymuno â ni i yn barod? Yna mewngofnodwch yma.

Am ymuno â WCVA? Llenwch y ffurflen isod.

[Mae ffioedd Aelodau yn dibynnu ar Incwm y Mudiad]

CofrestruGallwch ymuno â ni drwy ddod yn:

Aelod WCVA

• Mwynhewch mynediad unigryw at adnoddau a chyngor
• Bod yn rhan o fudiad sy'n creu newid, gan sicrhau dyfodol lle mae'r trydydd sector a gwirfoddoli ffynnu ledled Cymru

Mae aelodaeth WCVA yn agored i unrhyw sefydliad trydydd sector yn weithgar yng Nghymru a'n ffioedd aelodaeth newydd yn seiliedig ar drosiant i sicrhau bod yr holl sefydliadau a all fwynhau ystod eang o fanteision, waeth beth fo'u maint.

Dewch yn aelod ac mwynhewch:

• E-gylchlythyr rheolaidd WCVA, E-fwletin Polisi a Materion Cyhoeddus a diweddariadau a hysbysiadau perthnasol
• digwyddiadau a chyfleoedd ecsgliwsif i aelodau
• Rhwydwaith Cymru a Network Jobs
• Gostyngiadau ar hyfforddiant WCVA, gwasanaethau a llogi ystafelloedd
• Cynigion ar feddalwedd, telegyfathrebiadau a yswiriant gan arbenigwyr yn y sector
• Chwilio am gyllid pwrpasol ar gyfer eich prosiect neu weithgaredd
• A llawer mwy

Tanysgrifiwr

Gall Tanysgrifwyr ddod yn rhan o'r rhwydwaith sector trydydd bywiog yng Nghymru drwy gofrestru yn rhad ac am ddim i dderbyn e-fwletin wythnosol WCVA ac e-gylchgrawn misol.

Partner

Gall sefydliadau'r sector cyhoeddus a phreifat hefyd addo eu cefnogaeth ar gyfer y trydydd sector yng Nghymru drwy ddod yn Bartner.

 

Cwmpas

Defnyddio eich gwybodaeth bersonol

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yn Rheolydd Data, wedi cofrestru gyda'r Swyddog y Comisiynydd Gwybodaeth (Yr ICO) o dan Ddeddf Diogelu Data 1998. Rydym yn cymryd eich preifatrwydd o ddifrif a byddwn ond yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol fel yr amlinellir isod.

Yn WCVA rydym yn defnyddio eich manylion cyswllt i roi gwybod i chi am ein gwasanaethau aelodaeth, cyrsiau hyfforddi, e-fwletinau, digwyddiadau a chylchlythyrau, os ydych yn fodlon i ni gysylltu â chi, ticiwch y blychau perthnasol:

Cysylltwch â mi drwy:

Post   ⃣   Ebost    ⃣  Ffôn   ⃣

AELODAU'N UNIG: Byddem hefyd yn hoffi i roi gwybod i chi am gynigion gan Bartneriaid WCVA. Os ydych yn rhoi caniatâd i ni gysylltu â chi at y diben hwn, ticiwch i gadarnhau:

Yr wyf yn cytuno   ⃣

I gael manylion pellach ar sut y defnyddir eich gwybodaeth, sut yr ydym yn cynnal diogelwch eich gwybodaeth a'ch hawl i gael mynediad at wybodaeth sydd gennym amdanoch, cysylltwch â: Swyddog Diogelu Data WCVA ar 0800 2888 329 neu e-bostio help@wcva.org.uk.